Epidemiology dictionary:
English-Finnish

Suomen Epidemiologian Seura ja Duodecim (26.11.2008)

Toimittanut: Läärä Esa, Luostarinen Tapio, Hakulinen Timo, Lyytikäinen Outi, Sarna Seppo, Virtala Anna-Maija, Riihimäki Hilkka, Hakama Matti

Sanasto pdf-tiedostona.

Abatement Altistuksen pienentäminen; Altistuksen vähentäminen
Abortion rate Raskaudenkeskeytystiheys; Aborttitiheys
Abortion ratio Raskaudenkeskeytysluku; Aborttiluku
Absolute effect Absoluuttinen vaikutus
Absolute rate (1) Absoluuttinen tiheys; (2) Absoluuttinen esiintyvyys; jne (ks. Rate)
Absolute risk Absoluuttinen riski
Absolute risk increase Absoluuttisen riskin lisäys (ks. Risk difference)
Absolute risk reduction (ARR) Absoluuttisen riskin vähenemä (ks. Risk difference)
Acceptable risk Hyväksyttävä riski
Acceptance sampling Hyväksymisotanta
Accident Onnettomuus; Tapaturma (ei suos.)
Accuracy Osuvuus; Harhattomuus; Oikeellisuus; Validiteetti (mittauksen t. luokittelun)
Active life expectancy Aktiivisen elinajan odote; Aktiivielinajanodote
Activities of daily living (ADL) scale Arkitoimintakyvyn asteikko; ADL-asteikko
Actuarial method Aktuaarimenetelmä
Actuarial rate Aktuaaritiheys; Aktuaarin tiheysluku; Aktuaarimenetelmällä laskettu tiheysluku
Actuarial table Aktuaaritaulu; Aktuaarimenetelmällä laadittu taulu
Acute Äkillinen; Akuutti
Adaptation Sopeuttaminen; Mukauttaminen; Sopeutuminen; Mukautuminen; Adaptaatio; Adaptoituminen
Additive model Additiivinen malli
Adherence Noudattaminen (esim. hoito-ohjeen)
Adjustment Korjaus; Korjaaminen; Vakiointi
Adjustment, direct Suora korjaus; Suora vakiointi
Adjustment, indirect Epäsuora korjaus; Epäsuora vakiointi
Adverse reaction Haittavaikutus
Aetiologic(al) Syy-; Syitä koskeva; Etiologinen (ks. Etiologic(al) jne.)
Aetiology Etiologia (ks. Etiology)
Age at death Kuolinikä
Age dependency ratio Huoltosuhde
Age-period-cohort analysis Ikä-aika-kohorttianalyysi
Age-sex pyramid Ikä-sukupuolipyramidi
Age-specific I'ittäinen; Ikäryhmittäinen
Age standardization Ikävakiointi
Agent (of disease) Aiheuttaja (taudin); Riskitekijä (taudin)
Aggregation bias Ekologinen harha; Aggregointiharha
Aging of the population Väestön ikääntyminen
Agreement Yhtäpitävyys (erit. mittausten ja luokittelujen)
Airborne infection Ilmateitse tarttuva infektio
Allocation bias Ryhmiinjaon harha; Allokaatioharha
Allocation concealment Ryhmiinjaon naamiointi; Allokaation naamiointi
Alpha error Alfavirhe; Tyypin I virhe; Hylkäämiserhe
Alpha level Alfataso; Tilastollisen testin koko
Alternative hypothesis Vaihtoehtoinen hypoteesi
Analysis of variance (Anova) Varianssianalyysi
Analytic epidemiology Analyyttinen epidemiologia
Analytic study Analyyttinen tutkimus
Anecdotal evidence Hatara näyttö
Animal model Eläinmalli
Animal time Eläinaika (vrt. person time = henkilöaika)
Antagonism Vastavaikutus; Antagonismi
Apgar score Apgar-pistemäärä
Applied epidemiology Soveltava epidemiologia; Sovellettu epidemiologia
Area sampling Alueotanta
Arithmetic mean Aritmeettinen keskiarvo
Arm (of a trial) Koehaara; Koelinja
Armitage-Doll model Armitagen-Dollin malli
Ascertainment Esiinkaivu; Jäljitys (tapausten löytäminen t. aineiston valiinta jonkin erityispiirteen tai ilmiasun perusteella)
Ascertainment bias Esiinkaivuharha (otantaharha, joka liittyy aineiston hankintaan jonkin erityispiirteen tai ilmiasun perusteella)
Association Yhteys; Riippuvuus
Association, asymmetrical Epäsymmetrinen yhteys t. riippuvuus
Association, direct Suora yhteys t. riippuvuus; Välitön yhteys t. riippuvuus
Association, indirect Epäsuora yhteys t.riippuvuus; Välillinen yhteys t. riippuvuus
Association, spurious Harhaanjohtava yhteys t. riippuvuus; Näennäinen yhteys t. riippuvuus
Association, symmetrical Symmetrinen yhteys t. riippuvuus
Asymmetrical association Epäsymmetrinen yhteys t.riippuvuus
Asymptotic method Likiarvoinen menetelmä; Suurten otosten menetelmä; Asymptoottinen menetelmä (tilastot.)
Attack proportion, Attack rate Kertymäosuus; Ilmaantumisosuus (erityisesti epidemian aikana); Kumulatiivinen ilmaantuvuus (ei suos.); Tapauskertymä (ei suos.)
Attendance Osallistuvuus; Osallistuminen
Attenuation Vaimentaminen; Vaimeneminen; Attenuaatio
Attributable benefit Ehkäisyhyöty
Attributable fraction Ylimääräosuus; Syyksilukuosuus; Riskiosuus
Attributable fraction among exposed Ylimääräosuus altistuneilla; Syyksilukuosuus altistuneilla; Riskiosuus altistuneilla
Attributable fraction in population Ylimääräosuus väestössä; Syyksilukuosuus väestössä; Riskiosuus väestössä (ks. Population attributable fraction)
Attributable number Tapausylimäärä
Attributable proportion Ylimääräosuus; Syyksilukuosuus; Riskiosuus
Attributable risk (1) Ylimääräosuus; Syyksilukuosuus; Riskiosuus (suositeltavampi: Attributable fraction); (2) Riskiero (termin attributable risk käyttöä tässä merkityksessä ei suositella)
Attributable risk percent Ylimääräosuus; Syyksilukuosuus; Riskiosuus
Attrition Aineiston hiertyminen (pitkittäisaineistossa tutkimushenkilöiden vetäytyminen ajan mittaan)
Attrition bias Hiertymisharha
Audit Auditointi; Laaduntarkastus
Average Keskiarvo; Keskimääräinen
Average life expectancy Keskimääräinen elinajanodote
Background level Perustaso
Background rate Esiintyvyyden ym. taustataso
Base population Pohjaväestö
Baseline Perustaso; Lähtötilanne
Basic reproductive rate (1) Perusuusiutumisluku (väestöt.); (2)Perustartuttavuusluku (infektioepid.)
Bayes' formula Bayesin kaava
Bayes' theorem Bayesin lause
Bayesian statistics Bayesiläinen tilastotiede; Bayes-tilastotiede
Behavioral epidemic Käyttäytymisepidemia
Behavioral risk factor Käyttäytymisriskitekijä; Käyttäytymisvaaratekijä
Benchmark Mittapuu
Benchmarking Kaltaisvertailu
Benefit-cost ratio Hyöty-kustannussuhde
Berkson's bias, Berksonian bias Berksonin harha; Sairaala-aineiston valintaharha
Bernoulli distribution Bernoullin jakauma
Beta error Hyväksymiserhe; Tyypin 2 virhe; Beetavirhe
Bias Harha; Systemaattinen virhe
Bias, ascertainment Esiinkaivuharha (ks. ascertainment bias)
Bias, design Asetelmaharha
Bias, detection Löytämisharha
Bias, information Informaatioharha
Bias, interviewer Haastattelijaharha
Bias, lead time Aikaistusharha
Bias, length Kestoharha; Pituusharha
Bias, measurement Mittausharha
Bias, misclassification Virheluokitteluharha
Bias, non-participation Osallistumattomuusharha
Bias, observer Havaitsijaharha
Bias, recall Muistiharha
ias, reporting Raportointiharha
Bias, response Vastausharha
Bias, sampling: Otantaharha
Bias, selection Valintaharha; Valikoitumisharha
Bills of mortality Kuolleisuustaulut (historiallinen termi)
Binary variable Kaksiarvoinen muuttuja; Binaarinen muuttuja; Dikotominen muuttuja
Binomial distribution Binomijakauma
Biological plausibility Biologinen uskottavuus
Biomarker, Biological marker Biologinen ilmaisin; Merkkiaine; Biomarkkeri
Biometry Biometria
Biostatistics Biostatistiikka
Birth certificate Syntymätodistus
Birth cohort Syntymäkohortti
Birth cohort analysis Syntymäkohorttianalyysi
Birth defect Synnynnäinen poikkeavuus
Birth interval Synnytysväli
Birth order Syntymäjärjestys
Birth rate Syntyvyysluku
Birth weight Syntymäpaino
Blind(ed) experiment, Blind(ed) trial Naamioitu koe; Sokkokoe; Sokkoutettu koe
Blind(ed) study Naamioitu tutkimus; Sokkotutkimus; Sokkoutettu tutkimus
Blocked randomization Lohkosatunnaistus; Lohkoittainen satunnaistus
Body mass index Painoindeksi; Quetelet'n indeksi; BMI
Bonferroni correction Bonferronin korjaus
Bootstrap method Bootstrap-menetelmä
Box-and-whiskers plot Laatikko-janakuvio
Calibration Kalibrointi; Kalibraatio
Caliper matching Kaliiperikaltaistus
Cancer epidemiology Syöpäepidemiologia
Capture-recapture method Merkintä-takaisinpyyntimenetelmä; Toistopyyntimenetelmä
Carcinogen Syöpää aiheuttava aine; Karsinogeeni
Carcinogenesis Syövän synty; Karsinogeneesi
Cardiovascular epidemiology Sydän- ja verisuonitautien epidemiologia
Carrier Kantaja (oireeton)
Case Tapaus
Case (of disease) Tautitapaus
Case, collateral Lähitapaus
Case, imported Muualta tuotu tapaus
Case, incident Ilmaantuva tautitapaus; Uusi tautitapaus
Case, indigenous Kotoperäinen tapaus
Case, induced Indusoitu tapaus (lääkinnällisen toimen kautta)
Case, prevalent Oleva tautitapaus; Elävä tautitapaus
Case-base sampling Tapaus-pohjaotanta
Case-base study Tapaus-pohjatutkimus; Tapaus-verrokkitutkimus
Case-case study Tapaus-tapaustutkimus
Case classification Tapausluokitus
Case-cohort sampling Tapaus-kohorttiotanta
Case-cohort study Tapaus-kohorttitutkimus
Case-comparison study Tapaus-verrokkitutkimus (ks. Case-control study)
Case-compeer study Tapaus-verrokkitutkimus (ks. Case-control study)
Case-control sampling Tapaus-verrokkiotanta
Case-control study Tapaus-verrokkitutkimus; Tapauslähtöinen tutkimus; Vastelähtöinen tutkimus; Sairauslähtöinen tutkimus
Case-control study, hospital-based Sairaalapohjainen tapaus-verrokkitutkimus
Case-control study, nested Upotettu tapaus-verrokkitutkimus; Sisäinen tapaus-verrokkitutkimus
Case-control study, registry-based Rekisteripohjainen tapaus-verrokkitutkimus
Case-crossover study Tapaus-ristikkäistutkimus; Tapaus-vaihtovuorotutkimus
Case definition Tapausmääritelmä
Case fatality proportion, Case fatality rate Tappavuus; Tapausten kuolleisuusosuus
Case-finding Tapausten etsintä; Tapausten löytäminen
Case history study Tapaushistoriatutkimus
Case investigation Tapaustutkimus
Case-independence Tapausriippumattomuus
Case-mix index Tapauskirjoindeksi
Case-only study Tapauksiin rajoittuva tutkimus
Case-parental control design Tapaus-verrokkitutkimus käyttäen vanhempia verrokkeina
Case-referent study Tapaus-verrokkitutkimus
Case series Tapaussarja
Case-specular design Tapaus-peilausasetelma
Case-time-control design Tapaus-aikavertailututkimus
Catchment area Koontialue
Catchment population Koontiväestö
Categorical variable Luokkamuuttuja
Categorization Luokittelu
Causal diagram Syy-seurauskuvio; Kausaalikuvio; Kausaalidiagrammi
Causal inference Syy-seurauspäättely; Kausaalipäättely
Causal study Syy-seuraustutkimus; Kausaalitutkimus
Causality Syy-seuraussuhde; Kausaliteetti
Cause-deleted life table Kuolemansyypuhdistettu elinajan taulu
Cause-specific Syykohtainen
Cause of death Kuolemansyy; Kuolinsyy
Censored Sensuroitunut t. sensuroitu; Typistynyt t. typistetty
Censoring Sensuroituminen; Sensurointi; Typistyminen; Typistys
Census (1) Väestölaskenta; (2) Kokonaistutkimus
Census tract Väestölaskenta-alue
Centile Sentiili; Sadannespiste
Cessation experiment Lopettamiskoe; Altistuslakkokoe
Characteristic Piirre; Tunnusluku
Chart Kuva; Kuvio; Kaavio
Check digit Tarkistusnumero
Child mortality Lapsikuolleisuus (1-4 v)
Child death rate Lapsikuolleisuusluku (1-4 v)
Chronic Pitkäaikainen; Krooninen
Chronobiology Kronobiologia
Class Luokka; Kategoria
Class interval Luokkaväli
Classification Luokitus; Luokittelu
Classification error Luokitteluvirhe
Classification of diseases Tautiluokitus; Tautien luokittelu
Clinical decision analysis Kliininen päätösanalyysi
Clinical epidemiology Kliininen epidemiologia
Clinical importance Kliininen merkittävyys
Clinical significance Kliininen merkittävyys
Clinical trial Kliininen koe
Clinimetrics Klinimetria
Closed population Suljettu väestö
Cluster Ryväs (genetiivi Rypään); Ryvästymä; Klusteri
Cluster analysis Ryhmittelyanalyysi
Cluster sampling Ryväsotanta
Clustering Ryvästyminen; Klusteroituminen
Code Koodi; Luokitusjärjestelmä
Coding Koodaus
Coefficient of concordance Konkordanssikerroin; Yhtäpitävyyskerroin
Coefficient of correlation Korrelaatiokerroin
Coefficient of determination Determinaatiokerroin
Coefficient of variation Variaatiokerroin
Coherence Koherenssi; Johdonmukaisuus
Cohort Kohortti
Cohort analysis Kohorttianalyysi
Cohort effect Kohorttivaikutus
Cohort study Kohorttitutkimus; Alttiuslähtöinen tutkimus
Cointervention Samanaikainen interventio
Collinearity Kollineaarisuus; Multikollineaarisuus
Colonization Kolonisaatio; Mikrobin läsnäolo ilman oiretta
Common source epidemic Yhden lähteen epidemia
Common vehicle spread Leviäminen yhteisen kuljettimen kautta
Communicable disease Tartuntatauti
Communicable period Tartuttavuusjakso
Community Yhteisö
Community diagnosis Yhteisödiagnoosi
Community health Kansanterveystiede
Community medicine Yhteisölääketiede
Community trial Yhteisötason koe
Comorbidity Lisäsairastavuus; Oheissairastavuus
Comparability Vertailukelpoisuus; Vertailtavuus
Comparable Vertailukelpoinen; Vertailtava
Comparative mortality figure (CMF) Vertaileva kuolleisuussuhde
Comparative parameter Vertailuparametri
Comparative study Vertaileva tutkimus
Comparison group Vertailuryhmä
Competing cause Kilpaileva syy
Competing risk Kilpaileva riski
Completed fertility rate Lopullinen hedelmällisyysluku
Completion rate Niiden havaintoyksikköjen osuus, joista kaikkien muuttujien arvot tiedossa. Compliance Myöntyvyys; Noudattaminen (esim. hoito-ohjeen); Hoitomyöntyvyys
Composite index Yhdistelmäindeksi
Compression of morbidity Sairastavuusajan lyheneminen
Concordance Yhteensopivuus; Yhtäpitävyys; Sopusointu; Konkordanssi
Concordant Yhteensopiva; Yhtäpitävä; Sopusoinnussa oleva; Konkordantti
Concurrent study Tosiaikainen tutkimus
Conditional probability Ehdollinen todennäköisyys
Confidence interval Luottamusväli
Confidence limits Luottamusrajat
Confidentiality Salassapito; Luottamuksellisuus
Confirmation bias Varmistusharha
Conflict of interest Eturistiriita
Confounder Sekoittaja; Sekoittava tekijä
Confounding Sekoittuneisuus
Confounding bias Sekoittuneisuusharha
Confounding by indication Hoitoaihesekoittuneisuus
Confounding factor Sekoittava tekijä
Confounding, joint Yhteissekoittuneisuus
Confounding, negative Negatiivinen sekoittuneisuus; Käänteissekoittuneisuus
Confounding variable Sekoittaja; Sekoittava muuttuja ; Sekoittava tekijä
Consistency (1) Yhdenmukaisuus (esim. tutkimusnäytön); (2) Tarkentuvuus (estimaattorin)
Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) CONSORT-lausuma kliinisten kokeiden raportoinnista
Contact (of an infection) Kosketus; Kontakti (tartunnan)
Contact, direct Välitön kosketus t. kontakti; Suora kosketus t. kontakti
Contact, indirect Välillinen kosketus t. kontakti; Epäsuora kosketus t. kontakti
Contact, primary Ensikontakti; Primaarikontakti
Contact, secondary Toisen polven kosketus t. kontakti; Sekundaarikosketus t. -kontakti
Contagion Tartunta
Contagious Tarttuva
Containment Hillintä; Rajaaminen; leviämisen estäminen
Contamination Tahrautuminen; Kontaminaatio
Contextual analysis Kontekstuaalianalyysi
Contextual effect Kontekstuaalinen vaikutus
Contingency table Kontingenssitaulu; Kaksi- tai moniulotteinen lukumäärätaulu
Contingent variable Välittävä muuttuja
Continuing source epidemic Jatkuvan lähteen epidemia
Continuous variable Jatkuva muuttuja
Control (1) Verrokki; Vertailuyksilö; (2) Hallinta; Kontrolli (esim. sekoittuneisuuden); (3) Torjunta (esim. taudin)
Control group Vertailuryhmä; Verrokkiryhmä
Control of confounding Sekoittuneisuuden hallinta
Controls, historical Historialliset verrokit
Controls, hospital Sairaalaverrokit
Controls, matched Kaltaistetut verrokit
Controls, neighborhood Naapurustoverrokit
Controls, sibling Sisarusverrokit
Convenience sample Mukavuusotos; Näyte (tilastot.)
Correlation Korrelaatio
Correlation coefficient Korrelaatiokerroin
Cost, average Keskimääräinen kustannus
Cost, avoided Vältetty kustannus
Cost, direct Välitön kustannus
Cost, fixed Kiinteä kustannus
Cost, incremental Lisäkustannus
Cost, indirect Välillinen kustannus
Cost, intangible Aineeton kustannus
Cost, marginal Rajakustannus
Cost, opportunity Vaihtoehtoiskustannus
Cost-benefit analysis Kustannus-hyötyanalyysi
Cost-effectiveness analysis Kustannus-vaikuttavuusanalyysi
Cost-utility analysis Kustannus-utiliteettianalyysi
Counter-matching Vastakaltaistus
Counterfactual Kontrafaktuaalinen
Covariance Kovarianssi
Covariate Kovariaatti
Coverage Kattavuus; Peittävyys; Peitto
Cox model Coxin malli; Suhteellisten riskitiheyksien malli; Verrannollisten riskitiheyksien malli; Suhteellisten intensiteettien malli; Verrannollisten intensiteettien malli
Critical time window Kriittinen aikaikkuna
Cross-cultural study Kulttuurien välinen tutkimus
Cross-design synthesis Asetelmien välinen synteesi
Cross-infection Ristiintartunta
Cross-level bias Tasojen välinen harha (vrt. Ecological bias)
Cross-level effect Tasojen välinen vaikutus
Cross-level interaction Tasojen välinen interaktio
Cross-product ratio Vetosuhde; Kerroinsuhde; Vetokertoimien suhde; Ristitulosuhde (ks. odds ratio)
Cross-sectional study Poikittaistutkimus; Vallitsevuustutkimus
Crossover design Ristikkäisasetelma; Vaihtovuoroasetelma
Crossover trial Ristikkäiskoe; Vaihtovuorokoe
Crude Vakioimaton; Karkea
Cumulative death rate Kuolleisuuskertymä; Kumulatiivinen kuolleisuustiheys
Cumulative hazard Riskikertymä; Intensiteettikertymä; Hasardikertymä; Kumulatiivinen riskitiheys; Kumulatiivinen intensiteetti; Kumulatiivinen hasardi
Cumulative incidence (1) Ilmaantumiskertymä; Kumulatiivinen ilmaantuvuus; (2) Ilmaantumisosuus (ks. Incidence proportion); (3) Absoluuttinen riski (erit. kilpailevien poistumansyiden vallitessa); Huom! Englanninkielisissä teksteissä termiä cumulative incidence sekä sen alla mainittuja johdannaisia käytetään em. eri merkityksissä usein täsmentämättä, mistä suureesta on kysymys.
Cumulative incidence rate (1) Ilmaantumiskertymä; Kumulatiivinen ilmaantuvuus; (2) Ilmaantumisosuus
Cumulative incidence ratio (1) llmaantumiskertymien suhde; Kumulatiivinen ilmaantumissuhde; (2) Ilmaantumisosuuksien suhde
Cumulative rate Kumulatiivinen tiheys; Kumulatiivinen ilmaantuvuus
Cumulative survival proportion Elossaolo-osuus (ks. Survival proportion)
Cumulative survival rate Elossaolo-osuus (ks. Survival proportion)
Cusum-method Kertyvän summan laadunvalvontamenetelmä; Cusum-menetelmä
Cut point, Cutoff point Katkaisupiste; Kynnysarvo; Rajapiste
Cyclicity, seasonal Kausivaihtelun t. vuodenaikavaihtelun syklisyys
Cyclicity, secular Pitkäaikaisvaihtelun (yli vuoden pituisten jaksojen) syklisyys
Data Aineisto; Data
Data base Tietokanta
Data cleaning Aineiston puhdistus
Data contamination Aineiston tahrautuminen
Data dredging Aineiston ruoppaus
Data mining Aineiston louhinta
Data reduction Aineiston tiivistäminen
Death rate Kuolleisuustiheys; Kuolleisuusluku
Decayed, missing or filled teeth (DMF) DMF-indeksi (hampaiston kuntoa kuvaava)
Decision analysis Päätösanalyysi
Decision tree Päätöspuu
Deduction (1) Deduktio (looginen päättely yleisestä erityiseen); (2) Vähentäminen; Vähennyslasku
Degrees of freedom (df) Vapausasteluku; Vapausasteet
Delivery, postterm Yliaikainen synnytys
Delivery, preterm Ennenaikainen synnytys
Delivery, term Täysiaikainen synnytys
Demographic trap Väestöloukku
Demography Väestötiede; Demografia
Demonstration model Kokeilumalli; Rutiinisovellettavuusmalli
Denominator Nimittäjä
Density case-control study Tiheyspoiminnalla toteutettu tapaus-verrokkitutkimus
Density of population Väentiheys; Väestöntiheys
Density sampling Tiheyspoiminta
Dependency ratio Huoltosuhde
Dependent variable Vastemuuttuja; Selitettävä muuttuja; Riippuva muuttuja (ei suos., myös englanniksi mieluummin Response variable tai Outcome variable)
Descriptive epidemiology Kuvaileva epidemiologia
Descriptive study Kuvaileva tutkimus
Design Asetelma; Suunnitelma; Kaavio; Runko
Design bias Asetelmaharha
Design effect Asetelmavaikutus
Design variable Asetelmamuuttuja
Detectable preclinical period (DPCP) Esikliininen löydettävyysaika
Detection Löytäminen; Toteaminen; Tunnistaminen
Detection bias Löytämisharha; Toteamisharha; Tunnistamisharha
Determinant Määre; Selittävä tekijä; Determinantti
Developmental and life course epidemiology Kehitys- ja elämänkaariepidemiologia
Diagnosis Diagnoosi; Taudinmääritys; Tilanmääritys
Diagnostic and Statistical Manual (DSM) DSM; Psykiatristen häiriöiden luokitusjärjestelmä
Diagnostic suspicion bias Diagnoosiepäilyharha
Diagnostic-related groups (DRG) DRG-ryhmittely
Dichotomous variable Kaksiarvoinen muuttuja; Dikotominen muuttuja; Binaarinen muuttuja
Differential Eriävä; Erotus-;Differentiaalinen
Differential misclassification Eriävä virheluokittelu
Digit preference Numeronsuosiminen
Digit preference bias Numeronsuosimisharha
Direct adjustment Suora korjaus; Suora vakiointi
Direct association Suora yhteys t. riippuvuus; Välitön yhteys t. riippuvuus
Direct standardization Suora vakiointi
Directed acyclic graph (DAG) Palautumaton vuokaavio
Disability Vamma; Haitta; Toimintarajoite (nykyisin virallinen termi)
Disability-adjusted life years (DALYs) Toimintakykypainotetut elinvuodet; Haittapainotetut elinvuodet
Disability-free life expectancy Haitattoman elämän kesto-odote; Toimintakykyisen elämän kesto-odote
Discordant Erilainen; Diskordantti
Discount rate Diskonttauskorko
Discrete variable Epäjatkuva muuttuja; Diskreetti muuttuja
Discriminant analysis Erotteluanalyysi
Discrimination Erottelu
Discrimination power Erottelukyky
Disease Tauti; Sairaus
Disease mapping Tautikartoitus
Disease model Tautimalli
Dispersion Hajonta; Dispersio
Distorter variable Sekoittava tekijä; Vääristävä muuttuja (ei suos.)
Distribution Jakauma
Distribution function Kertymäfunktio
Distribution-free method Jakaumasta riippumaton menetelmä
Dominant Vallitseva; Dominoiva
Dose Annos
Dose-effect relationship Annos-vaikutussuhde
Dose-response relationship Annos-vastesuhde
Dot chart, Dot plot Pistekuvio
Double-blind trial Kaksoisnaamioitu koe; Kaksoissokkokoe
Drift Ajautuminen
Droplet nuclei Pienhiukkanen tai aerosoli (ilmateitse leviävä ja tartuttava)
Dropout Vetäytyminen; Poistuminen; Vetäytynyt; Poistunut
Dummy variable Ilmaisin; Osoitinmuuttuja; Indikaattorimuuttuja; Dummy-muuttuja
Dynamic population Dynaaminen väestö; Avoin väestö
Early detection Varhaistoteaminen (taudin)
Early neonatal mortality (rate) Varhaisneonataalikauden kuolleisuus(luku)
Early warning system Varhaisvaroitusjärjestelmä
Ecological analysis Ekologinen analyysi
Ecological association Ekologinen yhteys; Ekologinen riippuvuus
Ecological bias Ekologinen harha
Ecological correlation Ekologinen korrelaatio
Ecological fallacy Ekologinen harha; Ekologinen virhepäätelmä
Ecological level Ekologinen taso; Ryhmätaso; Ryvästaso
Ecological study Ekologinen tutkimus
Effect Vaikutus; Seuraus
Effect measure Vaikutusmitta; Vaikutuksen mitta; Vaikutussuure
Effect modification Vaikutuksen muovautuminen
Effect modifier Vaikutuksen muovaaja
Effect size Vaikutuksen koko; Vaikutuksen suuruus
Effective population size Tehollinen väkiluku
Effective sample size Tehollinen otoskoko
Effectiveness Vaikuttavuus; Vaikutus käytännön elämässä
Effects coding Vaikutuksen mukainen koodaus
Efficacy Teho; Hoitoteho; Vaikutus ihanneoloissa
Efficiency (1) Tehokkuus (estimaattorin); (2)kustannusvaikuttavuus; Tehokkuus (terveystaloustiede)
Eligibility criteria Kelpoisuusehdot; Kelpoisuuskriteerit
Emerging infections Uhkaavat infektiotaudit
Empirical Empiirinen; Havaintoon perustuva; Kokemusperäinen (ei suos.)
End results Lopputulokset; Vasteet
Environmental epidemiology Ympäristöepidemiologia
Environmental health impact assessment Ympäristön terveysvaikutusten arviointi
Environmental hypersensitivity Ympäristöyliherkkyys
Environmental tobacco smoke (ETS) Ympäristön tupakansavu
Epidemic Epidemia; Epideeminen
Epidemic, common source Yhden lähteen epidemia
Epidemic, point source Yhden lähteen epidemia
Epidemic curve Epidemiakäyrä; Epidemiakuvaaja
Epidemic intelligence Epidemioiden varhaistunnistus
Epidemic threshold Epidemiakynnys
Epidemiologic transition Epidemiologinen muuntuminen; Epidemiologisen transitio
Epidemiologist Epidemiologi
Epidemiology Epidemiologia
Episode Sairausjakso; Episodi
Epizootic Epidemia eläinpopulaatiossa; Epitsotia (vanh.); Epitsoottinen (vanh.)
Equipoise Epävarmuuden tasapaino [erit. vaihtoehtoisten hoitokäytäntöjen paremmuudesta]
Equivalence tests Yhtähyvyystestit; Ekvivalenssitestit
Eradication (of disease) Juuriminen (taudin); Hävittäminen (taudin)
Error Erhe; Virhe
Error, classification Luokitteluvirhe
Error, measurement Mittausvirhe
Error, type I Tyypin I virhe; Hylkäämiserhe; Alfavirhe
Error, type II Tyypin II virhe; Hyväksymiserhe; Beetavirhe
Error factor Virhekerroin; Erhekerroin
Error margin Virhemarginaali; Erhemarginaali
Estimate Estimaatti; Tilastollisen parametrin arvio
Estimation Estimointi; Tilastollisen parametrin arviointi
Estimator Estimaattori; Tilastollisen parametrin arviointifunktio
Ethics (Ethical) Review Committee Eettinen toimikunta
Ethnic group Kansanryhmä; Etninen ryhmä
Etiologic Syitä koskeva; Syy- ; Etiologinen;
Etiologic fraction Etiologinen osuus altistuneilla
Etiologic fraction among exposed Etiologinen osuus altistuneilla
Etiologic fraction in population Etiologinen osuus väestössä
Etiologic study Syytutkimus; Kausaalitutkimus; Etiologinen tutkimus
Etiological epidemiology Etiologinen epidemiologia
Etiology Syyoppi; Etiologia
Evaluation Toiminnan arviointi; Evaluaatio
Evans' postulates Evansin postulaatit
Event Tapahtuma
Event history analysis Tapahtumahistoria-analyysi
Event rate Tapahtumatiheys; Riskitiheys (ks. hazard rate)
Evidence-based health care Näyttöön perustuva terveydenhuolto
Evidence-based medicine Näyttöön perustuva hoito; Näyttöön perustuva lääketiede
Evidence-based public health Näyttöön perustuva kansanterveystyö
Excess fraction Ylimääräosuus [vrt. attributable fraction]
Excess fraction among exposed Ylimääräosuus altistuneilla
Excess rate Lisätiheys; Tiheysero (ks. Rate difference)
Excess risk Lisäriski; Riskiero (ks. Risk difference)
Expectation of life Elinajanodote; Keskimääräinen elinaika (vrt. life expectancy)
Expected loss Tappion odotusarvo; Tappio-odote
Exected number of cases Odotettu tapausmäärä
Expected years of life lost Menetettyjen elinvuosien odote
Experiment Koe
Experimental epidemiology Kokeellinen epidemiologia
Experimental study Kokeellinen tutkimus
Explanatory study Selittävä tutkimus (esim. hoitotehotutkimus)
Explanatory trial Selittävä koe (esim. hoitotehoja vertaileva koe)
Explanatory variable Selittävä muuttuja
Exploratory study Eksploratiivinen tutkimu
Exposed Altistunut
Exposure Altistuminen; Altistus; Altiste
Exposure assessment Altistuksen arviointi
Exposure limit Altistusraja; Suurin sallittu altistus
Exposure odds Altistumisjako (esim. tapauksilla ja verrokeilla)
Exposure odds ratio Altistumisjakojen suhde; Altistumisen vetosuhde (tapausten ja verrokkien välillä)
Expressivity Ilmenevyys; Ekspressiviteetti
Extended trial Laajennettu koe
External validity Ulkoinen validiteetti; Yleistettävyys
Externalities Sosiaaliset hyödyt ja haitat; Eksternaliteetit
Extrapolate Ekstrapoloida
Extrapolation Ekstrapolaatio
Extrinsic incubation period Ulkoinen itämisaika
Factor Tekijä; Faktori
Factor analysis Faktorianalyysi
Factorial design Tekijäkoe
False negative Väärä negatiivinen (diagnoosi t. testitulos)
False negative rate Väärien negatiivisten osuus (100% - sensitiivisyys %)
False positive Väärä positiivinen (diagnoosi t. testitulos)
Fase positive rate Väärien positiivisten osuus (100% - spesifisyys %)
Familial aggregation Suvuittainen kasautuminen; Suvuittainen ryvästyminen
Familial disease Suvuittainen tauti; Familiaalinen tauti
Family Perhe; Suku
Family, extended Laajennettu perhe; Suurperhe; Suku
Family, nuclear Ydinperhe
Family contact disease Perheessä tarttuva tauti
Family study Perhetutkimus; Sukututkimus
Farr's laws of epidemics Farrin epidemialait
Fatality rate Kuolleisuus (esim. onnettomuuden tms. kokeneiden joukossa; ei suositella)
Feasibility study Toteutettavuustutkimus
Fecundity Hedelmällisyys (piilevä)
Fertility Hedelmällisyys (toteutuva, havaittava)
Fertility rate Hedelmällisyysluku
Fertility ratio Hedelmällisyyssuhde
Fetal death Sikiökuolema
Fetal death certificate Sikiökuolintodistus
Fetal death rate Sikiökuolleisuusluku
Fetal death ratio Sikiökuolleisuussuhde
Fetal mortality Sikiökuolleisuus
Field epidemiology Kenttäepidemiologia
Field survey Kenttätutkimus; Kenttäkartoitus
Field trial Kenttäkoe
Fishing expedition Kalastelu; Eksploratiivinen tutkimus
Fitness (1) Kunto (fyysinen); (2) Kelpoisuus; Soveltuvuus (genet.)
Fixed effect Kiinteä vaikutus
Fixed factor Kiinteä tekijä
Flow diagram, Flow chart Vuokaavio
Focus of infection Infektiopesäke; Infektiofokus
Follow-up Seuruu; Seuranta
Follow-up study Seuruututkimus; Seurantatutkimus
Food-frequency questionnaire Ruokafrekvenssilomake
Force of morbidity Sairastumisen intensiteetti; Riskitiheys (vrt. hazard ja hazard rate)
Force of mortality Kuolleisuusintensiteetti; Kuolleisuuden riskitiheys (vrt. hazard ja hazard rate)
Forecast Ennuste; Ennustaa
Forecasting Ennustaminen
Forest plot Metsikkökuvio
Fortuitous association, relationship Satunnaisyhteys
Fourfold table Nelikenttätaulu; 2x2-taulu
Fractile Fraktiili; Kvantiili
Frequency (1) Lukumäärä; Frekvenssi; (2) Esiintyvyys (vrt. Occurrence ja Rate); (3) Osuus (ks. Proportion, esim. alleelifrekvenssi eli alleelin vallitsevuus tietyssä väestössä) (3) Taajuus (fysik.,ks. myös Rate)
Frequency distribution Lukumääräjakauma; Frekvenssijakauma
Frequency matching Ryhmäkaltaistus; Frekvenssikaltaistus
Frequency table Lukumäärätaulu; Frekvenssitaulu
Function Funktio
Functional ability Toimintakyky
Functioning Toimintakyky
Funnel plot Suppilokuvio; Funnel-kuvio
Gaussian distribution Gaussin jakauma; Normaalijakauma
Gender Sukupuoli
Gene-environment interaction Geenin ja ympäristön yhteisvaikutus
Gene-gene interaction Geenien yhteisvaikutus
General fertility rate Yleinen hedelmällisyysluku
General population Keskiväestö; Yleisväestö
Generalizability Yleistettävyys; Ulkoinen validiteetti
Generalized linear models Yleistetyt lineaariset mallit
Generation effect Sukupolvivaikutus; Kohorttivaikutus
Generation time Sukupolviväli (infektion)
Genetic epidemiology Geneettinen epidemiologia
Genetic linkage Geneettinen kytkentä
Genetic penetrance Perinnöllinen ilmenemisriski; Perinnöllinen penetranssi; Geneettinen penetranssi
Genetic screening Perinnöllisyysseulonta; Periytyvien tautien seulonta
Genotype Genotyyppi
Genotypic misclassification Genotyypin virheluokittelu
Geographic information system (GIS) GIS-paikkatietojärjestelmä
Geometric mean Geometrinen keskiarvo
Gestational age Sikiöikä; Gestaatioikä
Gestational length Raskauden kesto; Sikiöajan kesto; Gestaatioajan pituus
Gibbs sampler Gibbsin poimija (tilastot.)
Gini coefficient Gini-kerroin
Glover phenomenon Gloverin ilmiö; Erilaisista hoitolinjoista johtuva toimenpiteiden esiintyvyyden vaihtelu
Gold standard Kultainen standardi; Kriteeristandardi
Gompertz's law Gompertzin kuolleisuusmalli
Gompertz-Makeham formula Gompertzin-Makehamin kuolleisuusmalli
Goodness of fit Sovitteen hyvyys
Goodness of fit test Yhteensopivuustesti; Sovitteen hyvyystesti
Gradient of infection Infektiogradientti
Gravidity Raskauksien lukumäärä
Gross reproduction rate Bruttouusiutumisluku
Growth curve Kasvukäyrä
Growth rate of population Väestön kasvunopeus
Halo effect Halo-vaikutus
Haphazard sample Mielivaltainen otos; Mielivaltainen näyte
Hardy-Weinberg law Hardyn-Weinbergin laki
Harmonic mean Harmoninen keskiarvo
Hawthorne effect Hawthornen vaikutus
Hazard (1) Riskitiheys; Intensiteetti; Hasardi (vrt. incidence t. intensity); (2) Terveysuhka; Terveyden potentiaalinen riskitekijä
Hazard, cumulative Riskikertymä; Intensiteettikertymä; Hasardikertymä; Kumulatiivinen riskitiheys; Kumulatiivinen intensiteetti; Kumulatiivinen hasardi
Hazard difference Riskitiheysero; Intensiteettiero; Hasardiero
Hazard identification Terveysuhan tunnistaminen
Hazard rate Riskitiheys; Intensiteetti
Hazard ratio Riskitiheyksien suhde; Riskitiheyssuhde; Intensiteettien suhde; Hasardisuhde
Health behavior Terveyskäyttäytyminen
Health care associated infection (HAI) Hoitoon liittyvä infektio
Health expectancy Terveiden elinvuosien odote
Health index Terveysindeksi
Health indicator Terveysmittari; Terveyden osoitin
Health promotion Terveyden edistäminen
Health risk appraisal (HRA) Terveysriskin arviointi
Health services Terveydenhuoltopalvelut; Terveyspalvelut
Health services research Terveyspalvelututkimus
Health statistics Terveystilasto
Health status index Terveydentilaindeksi
Health survey Terveyskartoitus; Terveystutkimus
Health systems research Terveydenhuoltojärjestelmän tutkimus
Health technology assessment Terveydenhuollon menetelmien arviointi
Health-adjusted life expectancy Terveyspainotettu elinajanodote
Healthy life years (HeaLY) Terveet elinvuodet; Terveenä eletyt vuodet
Healthy worker effect Terve työntekijä-vaikutus
Healthy years equivalents Terveiden vuosien vastineet
Hebdomadal mortality rate Varhaisneonataalikauden kuolleisuusluku
Herd immunity Laumaimmuniteetti
Herd immunity threshold Laumaimmuniteettikynnys
Hereditary Perinnöllinen
Hereditary disease Periytyvä tauti
Heritability Heritabiliteetti; Perimäosuus
Hierarchy of evidence Näytön hierarkia
Hill's considerations for causal inference Hillin ohjenuorat kausaalipäättelylle (Huom! Eivät ole "kriteerejä"!)
Historical cohort Historiallinen kohortti
Historical control Historiallinen verrokki
Historical study Historiallinen tutkimus
Hospital discharge register Hoitoilmoitusrekisteri; Poistoilmoitusrekisteri (vanh.)
Hospital epidemiology Sairaalaepidemiologia
Hospital-acquired infection Sairaalainfektio
Host Isäntä
Host, definitive Kantaisäntä; Pääisäntä; Varsinainen isäntä
Host, intermediate Väli-isäntä
Household sample survey Kotitaloustiedustelu
Hyperendemic disease Hyperendeeminen tauti
Hypergeometric distribution Hypergeometrinen jakauma
Hypothesis Hypoteesi
Hypothesis testing Hypoteesin testaus
Iatrogenic Iatrogeeninen; Terveydenhuollon aiheuttama
Identification number, Identifying number Tunnistenumero; ID-numero
Idiosyncracy (1) Erityispiirre; (2) Epänormaali reaktio (lääke-epidemiologiassa)
Illness Sairaus
Illness behavior Sairauskäyttäytyminen
Immunity Vastustuskyky; Immuniteetti
Immunization Rokotus; Vastustuskyvyn muodostuminen; Immunisaatio
Immunogenicity Immunogeenisyys
Impact Impakti; Vaikutus (erit. prosessiin eikä tulokseen)
Impact factor Impaktikerroin
Impact fraction Impaktiosuus
Impairment Vajavuus
Implementation Toimeenpano; Käynnistäminen; Juurruttaminen; Toteutus
Imputation Puuttuvien tietojen korvaaminen; Imputointi
Inapparent infection Piilevä infektio; Oireeton infektio
Inception cohort Lähtökohortti; Alkukohortti
Inception rate Inseptiotiheys; Episoditiheys
Incidence Ilmaantuvuus; Insidenssi
Incidence density Ilmaantumistiheys; Ilmaantumistaajuus (ks. Incidence rate)
Incidence density ratio (IDR) Ilmaantumistiheyksien suhde
Incidence odds ratio (IOR) Ilmaantuvuuksien vetosuhde; Ilmaantuvuuksien kerroinsuhde (ks. odds ratio)
Incidence proportion Ilmaantumisosuus (vrt. cumulative incidence, merkitys (2) )
Incidence proportion difference (IPD) Ilmaantumisosuuksien erotus
Incidence proportion ratio (IPR) Ilmaantumisosuuksien suhde
Incidence rate Ilmaantumistiheys; Ilmaantumistaajuus (vrt. Rate ja Incidence density)
Incidence rate ratio (IRR) Ilmaantumistiheyksien suhde; Ilmaantumistaajuuksien suhde
Incidence study Ilmaantuvuustutkimus
Incubation period Inkubaatioaikat.-jakso; Itämisaika t. -jakso (tartunnasta oireisiin)
Independence Riippumattomuus
Independent effect Itsenäinen vaikutus
Independent events Riippumattomat tapahtumat
Independent variable Selittävä muuttuja; Riippumaton muuttuja (ei suos.)
Index Indeksi
Index case Indeksitapaus; Ensitapaus
Index group Indeksiryhmä
Indicator variable Osoitinmuuttuja; Ilmaisin; Indikaattorimuuttuja
Indirect adjustment Epäsuora vakiointi
Indirect costs Epäsuorat kustannukset
Indirect obstetric death Välillinen äitiyskuolema*
Induction (1) Induktio (päättely erityisestä yleiseen); (2) Kehittyminen (esim. taudin)
Induction period Induktiojakso; Latenttivaihe
Infant mortality (rate) Imeväiskuolleisuus(luku)
Infectibility Tartunta-alttius (ihmisen)
Infection Infektio; Tartunta
Infection rate Tartuntaintensiteetti; Tartuntatiheys
Infectious disease Tartuntatauti; Infektiotauti; Infektiosairaus
Infectiousness Tartuttavuus; Tarttuvuus
Infective Infektiivinen; Infektion aiheuttava; Infektoiva
Infectivity Infektiivisyys; Infektion aiheuttamiskyky
Inference Päättely
Infestation Loistartunta
Information bias Informaatioharha
Informed consent Tietoinen suostumus
Injury Vamma; Vaurio
Inoculation Rokottaminen; Rokotus
Input Panos; Syöte; Input
Instantaneous incidence rate Riskitiheys; Intensiteetti; Hasardi (ks. Hazard; Hazard rate; Intensity)
Instrumental error Laitevirhe
Instrumental variable Instrumenttimuuttuja
Intensity Intensiteetti; Riskitiheys; Hasardi (ks. Hazard, Hazard rate)
Intention-to-treat-analysis Hoitoaikeen mukainen analyysi; ITT-analyysi
Inter-quartile range Kvartiiliväli
Interaction (1) Yhdysvaikutus; Interaktio; Vaikutuksen muovautuminen; (2) Yhteisvaikutus (Joint effect)
Intermediate variable Välittävä muuttuja
Internal validity Sisäinen validiteetti
International classification of diseases (ICD) Kansainvälinen tautiluokitus (ICD)
Interpolate Interpoloida
Interpolation Interpolointi
Interval cancer Välisyöpä [seulontakierrosten välillä diagnosoitu syöpä]
Interval scale Välimatka-asteikko
Interval estimate Väliestimaatti
Interval estimator Väliestimaattori
Intervening cause Väliintuleva syy
Intervening variable Väliintuleva muuttuja; Syyketjun osa
Intervention Interventio; Toimenpide; Käsittely
Intervention index Interventioindeksi
Intervention study Interventiotutkimus
Interviewer bias Haastattelijaharha
Intraclass correlation Sisäkorrelaatio; Intraclass-korrelaatio (ICC)
Island population Saarekepopulaatio
Item nonresponse Eräkato
Jackknife method Jackknife-menetelmä; Linkkuveitsimenetelmä (tilastotieteessä)
Job-exposure matrix (JEM) Työ-altistematriisi
Joint effect Yhteisvaikutus
Kaplan-Meier estimate Kaplanin-Meierin estimaatti; Rajatuloestimaatti
Kaplan-Meier method Kaplanin-Meierin menetelmä; Rajatulomenetelmä
Kappa, Kappa coefficient Kappa-kerroin; Kappa; Yhtäpitävyyskerroin
Koch's postulates Kochin kausaliteettipostulaatit
Large sample method Suurten otosten menetelmä; Asymptoottinen menetelmä
Late maternal death Myöhäinen äitiyskuolema
Late neonatal mortality rate Myöhäisneonataalikuolleisuus
Latent class analysis Latenttiluokka-analyysi
Latent heterogeneity Piilevä heterogeenisuus
Latent immunization Piilevä vastustuskyvyn muodostuminen; Piiloimmunisaatio
Latent infection Piilevä infektio
Latent period Latenttiaika; Induktioaika
Latent period of infection Infektion latenttijakso (aika t. jakso tartunnasta tartuttavuuteen)
Lead time Aikaistus; Varhennus
Lead time bias Aikaistusharha; Varhennusharha
Length bias Kestoharha; Pituusharha
Lethality Tappavuus
Levin's attributable risk Ylimääräosuus väestössä; Syyksilukuosuus väestössä; Riskiosuus väestössä (ks. Population attributable fraction)
Life course epidemiology Elämänkaariepidemiologia
Life expectancy Elinajanodote; Elinaikaodote
Life expectancy at birth Elinajanodote syntymähetkellä
Life expectancy free from disability (LEFD) Vammattoman elinajan odote
Life expectancy with disability Elinajanodote vamman kanssa
Life table Elinajan taulu; Toteutumataulu; Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulu
Lifetime risk Elinaikainen riski
Likelihood Uskottavuus (tilastotiede)
Likelihood function Uskottavuusfunktio
Likelihood ratio Uskottavuusosamäärä
Likelihood ratio of negative result Negatiivisen testituloksen uskottavuusosamäärä
Likelihood ratio of positive result Positiivisen testituloksen uskottavuusosamäärä
Likelihood ratio test Uskottavuusosamäärätesti; LR-testi
Linkage (1) Kytkentä (geneettinen); (2) Yhdistäminen (rekisterit)
Live birth Elävän synnytys; Elävänä syntyminen
Locus Paikka; Geenikohta; Lokus
Lod score Lod-pistemäärä
Logistic model Logistinen malli
Logistic regression Logistinen regressio
Logit Logit-muunnos; Logitti
Logit model Logit-malli
Log-likelihood function Log-uskottavuusfunktio; Uskottavuusfunktion logaritmi
Log-linear model Log-lineaarinen malli
Log-normal distribution Log-normaalijakauma
Longitudinal study Pitkittäistutkimus; Pitkittäinen tutkimus
Lost to follow-up Seuruusta kadonnut; Seurannasta kadonnut
Mantel's trend test Mantelin trenditesti
Mantel-Haenszel estimator Mantelin-Haenszelin estimaattori
Mantel-Haenszel test Mantelin-Haenszelin testi
Margin of safety Turvamarginaali
Mark-recapture method Merkintä-takaisinpyyntimenetelmä; Toistopyyntimenetelmä
Markov model Markovin malli; Markv-malli
Markov process Markovin prosessi; Markov-prosessi
Masked study Naamioitu tutkimus; Sokkotutkimus
Masking Naamiointi; Sokkoutus
Mass screening Joukkoseulonta; Väestöseulonta
Matched control Kaltaistettu verrokki
Matched study Kaltaistettu tutkimus
Matching Kaltaistus
Maternal death Äitiyskuolema
Maternal mortality (rate) Äitiyskuolleisuus(luku)
Matrix (1) Matriksi (biol.); Soluväliaine; (2) Matriisi (matem.)
Maximum allowable concentration (MAC) Suurin sallittu pitoisuus
Maximum likelihood estimate Suurimman uskottavuuden estimaatti; SU-estimaatti
Mean Keskiarvo
Mean, geometric Geometrinen keskiarvo; Keskiverto
Mean, harmonic Harmoninen keskiarvo
Measure of agreement Yhtäpitävyyden mitta
Measure of association Riippuvuusluku; Riippuvuusmitta; Yhteyden mitta
Measure of dispersion Hajontaluku; Hajontamitta
Measure of frequency Esiintyvyysluku; Esiintyvyyssuure; Esiintyvyyden mitta
Measure of impact Vaikutuksen mitta; Impaktin mitta
Measure of interaction Yhteisvaikutuksen mitta
Measure of occurrence Esiintyvyysluku; Esiintyvyyssuure; Esiintyvyyden mitta
Measurement bias Mittausharha
Measurement error Mittausvirhe
Measurement scale Mitta-asteikko
Median Mediaani
Mediating variable, Mediator variable Välittävä muuttuja (syyketjun osa)
Medical audit Lääketieteellinen auditointi
Medical record Potilasasiakirja; Sairauskertomus (vanh.)
Medical statistics Lääketieteellinen tilastotiede
Mendelian randomization Mendel-satunnaistus
Meta-analysis Meta-analyysi
Method of maximum likelihood Suurimman uskottavuuden menetelmä; SU-menetelmä
Migrant study Siirtolaistutkimus
Mill's canons Millin päättelysäännöt
Minimal clinically important difference Pienin kliinisesti tärkeä ero
Misclassification Virheluokittelu; Väärinluokittelu
Misclassification, differential Eriävä virheluokittelu
Misclassification, non-differential Yhtäläinen virheluokittelu
Mixed model Sekamalli
Mixture model Sekoitemalli
Mode Moodi; Tyyppiarvo
Model Malli
Model life table Elinajan mallitaulu
Model fitting Mallin sovitus
Model specification Mallin määrittely
Modelling (1) Mallitus; Mallittaminen (tilastot.); (2) Mallinnus; Mallintaminen (matem., terveystaloust.)
Moderator variable Vaikutusta muovaava muuttuja; Vaikutuksen muovaaja (vrt. Effect modifier)
Modification Muovaaminen; Muovaus; Muovautuminen
Modifier Muovaaja; Muovaava tekijä
Molecular epidemiology Molekyyliepidemiologia
Monitoring Seuranta; Valvonta (tartuntatautien)
Monitoring program Seurantaohjelma; Valvontaohjelma (tartuntatautien)
Monte Carlo study, Monte Carlo trial Monte Carlo -tutkimus; Satunnaissimulaatiokoe
Morbidity (1) Sairastuvuus; Ilmaantuvuus; (2) Sairastavuus; Vallitsevuus
Morbidity rate Sairastavuus- tai sairastuvuusluku, joka voi olla ilmaantumistiheys tai vallitsevuus
Mortality Kuolleisuus; Kuolevuus
Mortality proportion Kuolleisuusosuus (vrt. Incidence proportion)
Mortality rate Kuolleisuustiheys; Kuolleisuusluku (vrt. Incidence rate)
Moving average Liukuva keskiarvo
Multicollinearity Multikollineaarisuus; Kollineaarisuus
Multifactorial etiology Monisyisyys; Monitekijäinen etiologia
Multilevel analysis Monitasoanalyysi
Multilevel model Monitasomalli
Multinomial distribution Multinomijakauma
Multiphase sampling Monivaiheotanta
Multiphasic screening Moniseulonta; Monivaiheseulonta
Multiple causation Monisyisyys
Multiple comparison method Monivertailumenetelmä
Multiple logistic model Monen selittäjän logistinen malli
Multiple regression Monen selittäjän regressio
Multiple regression model Monen selittäjän regressiomalli
Multiple risk Monitekijäriski
Multiplicative model Multiplikatiivinen malli
Multistage model Moniastemalli
Multistage sampling Moniasteinen otanta; Moniasteotanta
Multivariable analysis Monimuuttuja-analyysi
Multivariate analysis Monimuuttuja-analyysi
N-of-one study Yhden havaintoyksikön tutkimus
Natural experiment Luonnonkoe
Natural focus of infection Säilymö (ihmisen ulkopuolinen)
Natural history of disease Taudin luonnollinen kulku
Necessary and sufficient cause Välttämätön ja riittävä syy
Needs assessment Tarpeiden arviointi
Neonatal mortality Neonataalikuolleisuus
Neonatal period Neonataalikausi; Neonataalijakso
Nested case-control study Sisäinen tapaus-verrokkitutkimus; Upotettu tapaus-verrokkitutkimus
Nested design Sisäinen asetelma; Upotettu asetelma
Net reproduction rate Nettouusiutumisluku
Net survival Nettoelossaolo
Nidus Pesäke (taudin)
No-observed-effect level (NOEL) Ei-havaittavan vaikutuksen taso
Noise (in data) Kohina; Satunnaisvaihtelu
Nominal scale Luokitteluasteikko; Nominaaliasteikko
Non-experimental study Epäkokeellinen tutkimus
Nondifferential misclassification Yhtäläinen virheluokittelu; Ei-eriävä virheluokittelu
Nonparametric Parametriton (tilastot.)
Nonparticipant Osallistumaton
Nonparticipation Osallistumattomuus
Nonrespondent Vastaamaton (kyselyyn); Osallistumaton
Nonresponse Vastaamattomuus (kyselyyn); Osallistumattomuus
Normal distribution Normaalijakauma; Gaussin jakauma
Nosocomial infection Sairaalainfektio
Notifiable disease Ilmoitettava tauti
Null hypothesis Nollahypoteesi
Number needed to harm NNH-luku
Number needed to screen NNS-luku
Number needed to treat NNT-luku
Number of cases Tapausmäärä
Numerator Osoittaja
Observational epidemiology Epäkokeellinen epidemiologia
Observational study Havaintotutkimus; Epäkokeellinen tutkimus
Observed number of cases Havaittu tapausmäärä
Observer bias Havaitsijaharha
Observer variation Havaitsijavaihtelu
Occupational epidemiology Työterveysepidemiologia
Occupational health Työterveys
Occurrence Esiintyvyys
Occurrence measure Esiintyvyyssuure
Odds Veto; Vetokerroin; Vedonlyöntikerroin
Odds ratio Vetosuhde; Vetokertoimien suhde; Vedonlyöntikertoimien suhde; Kerroinsuhde; Ristitulosuhde
One-tailed test Yksisuuntainen testi; Yksitahoinen testi
Opportunistic infection Opportunistinen infektio
Opportunity cost Vaihtoehtoiskustannus
Ordinal scale Järjestys
asteikko; Ordinaaliasteikko
Outbreak Epidemia
Outcome Vaste; Tulos; Lopputulostapahtuma
Outcome research Vastetutkimus
Outcome variable Vastemuuttuja; Tulosmuuttuja; Selitettävä muuttuja
Outlier Oudokki; Poikkeava havainto; Vieras havainto; Outo havainto
Overadjustment Liikakorjaus; Liikavakiointi; Ylikorjaus; Ylivakiointi
Overmatching Liikakaltaistus; Ylikaltaistus
P value P-arvo
Paired samples Pariutetut otokset; Parittaiset otokset
Pairing Pariuttaminen
Pandemic Maailmanlaajuinen epidemia; Pandemia; Pandeeminen
Panel study Paneelitutkimus
Parameter Parametri
Parametric Parametrinen (tilastollinen menetelmä)
Parity Pariteetti; Synnytysten lukumäärä
Parsimony Säästeliäisyys (tilastollisen mallin)
Path analysis Polkuanalyysi
Pathogen Taudinaiheuttaja
Pearson's product moment correlation Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin
Penetrance Ilmenemisriski; Penetranssi
Perceived need Koettu tarve
Percentile Persentiili; Prosenttipiste
Perinatal mortality (rate) Perinataalikuolleisuus(luku)
Perinatal period Perinataalikausi
Period effect Periodivaikutus
Period of communicability Tartuttavuusjakso; Tarttuvuusjakso
Periodicity Jaksollisuus
Person-time Henkilöaika
Person-time method Henkilöaikamenetelmä
Person-year Henkilövuosi
Person-years of life lost (PYLL) Menetetyt elinvuodet
Pharmacoepidemiology Lääke-epidemiologia; Farmakoepidemiologia
Phase I, phase II, phase III trial Vaiheen I, vaiheen II, vaiheen III koe (lääkekokeissa)
Phenotype Ilmiasu; Fenotyyppi
Pilot investigation study Esitutkimus; Pilottitutkimus
Placebo effect Lumevaikutus; Plasebovaikutus

Point source epidemic Yhden lähteen epidemia
Poisson distribution Poissonin jakauma
Poisson regression Poissonin regressio
Polytomous Moniluokkainen; Polytominen
Ponderal index Ponderaali-indeksi
Pooled study Yksilötasoisten aineistojen yhdistetty tutkimus; Aineistojen yhdistelytutkimus
Population Väestö; Populaatio
Population, base Pohjaväestö
Population, catchment Koontiväestö
Population, closed Suljettu väestö
Population, dynamic Dynaaminen väestö
Population, open Avoin väestö
Population, reference Viiteväestö
Population, source Lähdeväestö
Population, standard Vakioväestö
Population, study Tutkimusväestö; Tutkimuspopulaatio;
Population, target Kohdeväestö; Kohdepopulaatio
Population at risk Riskiväestö; Riskinalainen väestö; Riskille altis väestö
Population attributable fraction (PAF) Ylimääräosuus väestössä; Syyksilukuosuus väestössä; Riskiosuus väestössä
Population attributable risk (PAR) Ylimääräosuus väestössä; Syyksilukuosuus väestössä; Riskiosuus väestössä (ks. Population attributable fraction (PAF), joka on suositeltavampi)
Population-based Väestöpohjainen; Väestöön pohjautuva
Population dynamics Väestödynamiikka; Populaatiodynamiikka
Population excess fraction Ylimääräosuus väestöstä
Population excess rate Ylimäärätiheys väestössä
Population experience Väestökokemus
Posterior probability Posterioritodennäköisyys; Jälkitodennäköisyys
Postmarketing surveillance Myyntiluvan jälkeinen seuruu t. seuranta
Postneonatal mortality Postneonataalikuolleisuus
Potential outcomes model Potentiaalisten vasteiden malli
Potential years of life lost (PYLL) Potentiaalisesti menetettyjen elinvuosien määrä
Power Voimakkuus; Voima (tilastollisen testin)
Pragmatic study Pragmaattinen tutkimus (esim. vaikuttavuustutkimus)
Pragmatic trial Pragmaattinen koe (esim. vaihtoehtoisten hoitojen vaikuttavuutta vertaileva)
Precision Tarkkuus (mittauksen tai estimoinnin); Toistotarkkuus; Varianssin käänteisluku
Predictive value Ennustearvo
Predictive value of a negative test Negatiivisen testituloksen ennustearvo
Predictive value of a positive test Positiivisen testituloksen ennustearvo
Predictive value, negative Negatiivinen ennustearvo
Predictive value, positive Positiivinen ennustearvo
Pregnancy-related death Raskauteen liittyvä kuolema
Prevalence Vallitsevuus; Prevalenssi
Prevalence measure Vallitsevuussuure; Vallitsevuuden mitta
Prevalence odds ratio (POR) Vallitsevuuksien vetosuhde (ks. odds ratio)
Prevalence pool Vallitsevuusvaranto; Prevalenssivaranto
Prevalence proportion Vallitsevuus; Vallitsemisosuus
Prevalence rate Vallitsevuus; Vallitsemisosuus
Prevalence ratio Vallitsevuussuhde; Vallitsemisosuuksien suhde
Prevalence study Poikittaistutkimus; Vallitsevuustutkimus
Preventable fraction Ehkäisyosuus altistuneilla
Preventable fraction in population Ehkäisty osuus; Ehkäisyosuus väestössä
Prevented fraction Ehkäisty osuus; Ehkäisyosuus väestössä
Preventive trial Ehkäisykoe
Primary case Ensitapaus; Primaaritapaus; Lähdökki
Principal component analysis Pääkomponenttianalyysi
Prior probability Prioritodennäköisyys; Ennakkotodennäköisyys
Probability Todennäköisyys
Probability density Todennäköisyystiheys
Probability distribution Todennäköisyysjakauma
Probability sample Todennäköisyysotos
Proband Indeksitapaus; Probandi
Product limit method Rajatulomenetelmä; Kaplanin-Meierin menetelmä
Prognosis Ennuste; Prognoosi
Prognostic factor Ennustetekijä
Propensity Propensiteetti
Propensity of exposure Altistuksen propensiteetti
Propensity score Propensiteettipistemäärä
Proportion Osuus; Suhteellinen osuus
Proportional hazards model Suhteellisten riskitiheyksien malli; Coxin malli; Verrannollistenriskitiheyksien malli; Suhteellisten intensiteettien malli; Suhteellisten hasardien malli
Proportionate mortality ratio (PMR) Kuolemansyyn vakioitu osuussuhde; PMR-luku
Propositus Indeksitapaus; Probandi (geneettinen epid.)
Prospective study Prospektiivinen tutkimus
Protocol Tutkimuskäsikirja; Protokolla
Publication bias Julkaisuharha
Quality of life Elämänlaatu
Quality-adjusted life expectancy (QALE) Laatupainotettu elinajanodote
Quality-adjusted life years (QALY) Laatupainotettu elinaika; Laatupainotetut elinvuodet
Quantile Kvantiili; Fraktiili
Quartile Kvartiili
Quasi-experiment Näennäiskoe; Kvasikoe; Kokeenomainen tutkimus
Questionnaire Kyselylomake
Quetelet's index Painoindeksi; Quetelet'n indeksi; BMI
Quota sampling Kiintiöpoiminta
Radix Elinajan taulun kantaluku; Juuri
Random allocation Satunnainen jako (hoitoryhmiin t. käsittelyryhmiin)
Random digit dialing Satunnaiseen numeroon soittaminen
Random effect Satunnaisvaikutus
Random error Satunnaisvirhe
Random factor Satunnaistekijä
Random variable Satunnaismuuttuja
Random sample Satunnaisotos
Random sampling Satunnaisotanta
Random walk Satunnaiskulku
Randomization Satunnaistus; Satunnaistaminen
Randomized controlled trial (RCT) Satunnaistettu vertailukoe; Satunnaistettu vertaileva koe
Range of distribution Jakauman vaihteluväli
Rapid epidemiological assessment Nopea epidemiologinen arviointi
Rare disease assumption Taudin harvinaisuuden oletus; Harvinaisen taudin oletus
Rate (1) Tiheys (esim. Incidence rate); Esiintymistiheys; Intensiteetti (esim. Hazard, Hazard rate); (2) Esiintyvyysluku; Luku (tämä merkitys kattaa epämääräisellä tavalla kaikentyyppiset epidemiologiset esiintyvyysluvut); (3) Suhdeluku (esim. Fetal death rate, joka ei ole tyypiltään tiheys eikä osuus, vaan tarkemmin Fetal death ratio); (4) Osuus (esim. Prevalence rate); (5) Aste (esim. Participation rate, joka on osuustyyppinen suure); (6) Taajuus (esim. pulse rate); (7) Muutosnopeus (Rate of change)
Rate difference (1) Tiheysero; Intensiteettiero; (2) Esiintyvyysero (ks. Rate)
Rate ratio (1) Tiheyssuhde; Intensiteettisuhde; (2) Esiintyvyyssuhde (ks. Rate)
Ratio Osamäärä; Suhde; Suhdeluku
Ratio scale Suhdeasteikko
Recall bias Muistiharha
Receiver operating characteristic curve, ROC-curve ROC-käyrä
Recessive Väistyvä; Resessiivinen
Record linkage Rekisterien yhdistäminen; Tietuekytkentä
Recurrence risk Uusiutumisriski
Reduction (of data) Aineiston tiivistäminen
Reference population Vertailuväestö; Viiteväestö
Referent Verrokki
Register Rekisteri (aineisto t. tiedosto)
Registration Rekisteröinti
Registry Rekisteriaineistoja ylläpitävä laitos (esim. Syöpärekisteri)
Regression Regressio
Regression analysis Regressioanalyysi
Regression model Regressiomalli
Relationship Yhteys; Suhde
Relative effect Suhteellinen vaikutus
Relative excess risk Suhteellinen lisäriski; Suhteellinen ylimääräriski
Relative odds Vetosuhde; Kerroinsuhde; Suhteellinen vetokerroin; Ristitulosuhde; Vetokertoimien suhde (vrt. Odds ratio)riskitiheyksien malli; Suhteellisten intensiteettien malli; Suhteellisten hasardien malli
Relative rate Suhteellinen tiheys;Tiheyssuhde

Relative risk Suhteellinen riski; Riskisuhde
Relative risk reduction Suhteellisen riskin pieneneminen
Reliability Reliabiliteetti; Toistettavuus
Repeatability Toistuvuus; Toistettavuus samoissa olosuhteissa
Replication Toistaminen; Replikaatio
Reporting bias Raportointiharha;
Representative sample Edustava otos
Reproducibility Uusittavuus; Toistettavuus uusissa olosuhteissa
Research subject Tutkimushenkilö
Reservoir of infection Infektion säilymö (ihmisen ulkopuolinen); Infektion reservoaari
Residual confounding Jäännössekoittuneisuus
Response rate Osallistumisaste; Osallistumisosuus
Retrospective study Retrospektiivinen tutkimus
Risk Riski; Vaara
Risk analysis Riskianalyysi
Risk assessment Riskinarviointi
Risk-benefit analysis Riski-hyötyanalyysi
Risk-benefit ratio Riski-hyötysuhde; Riskin ja hyödyn suhde
Risk difference Riskiero
Risk estimation Riskin estimointi
Risk evaluation Riskin evaluointi
Risk factor Riskitekijä; Vaaratekijä
Risk indicator Riskin osoitin; Vaaran osoitin
Risk marker Riskin osoitin; Riskimarkkeri; Vaaran osoitin
Risk period Riskijakso
Risk ratio Riskisuhde; Suhteellinen riski
Robust Robusti (tilastot.)
Sample Otos
Sample size Otoskoko
Sample size determination Otoskoon määrittäminen
Sampling Otanta
Sampling bias Otantaharha
Sampling error Otantavirhe
Sampling frame Otantakehikko
Sampling variation Otantavaihtelu
Sampling, case-base Tapaus-pohjaotanta
Sampling, case-cohort Tapaus-kohorttiotanta
Sampling, density Tiheysotanta
Sampling, multi-phase Monivaiheotanta; Monivaiheinen otanta
Sampling, multi-stage Moniiasteotanta
Sampling, stratified Ositettu otanta
Sampling, two-phase Kaksivaiheotanta; Kaksivaiheinen otanta
Sampling, two-stage Kaksiasteotanta
Scatter diagram Sirontakuvio
Scenario-based health risk assessment Skenaarioon perustuva terveysriskin arviointi
Screening Seulonta
Screening interval Seulontaväli
Screening level Seulontatestin kynnysarvo
Screening test Seulontatesti
Seasonal variation Kausivaihtelu; Vuodenaikavaihtelu
Secondary attack rate Toisen polven ilmaantumisosuus
Secular trend Aikatrendi; Ajallinen kehityssuunta
Selection Valinta; Valikoituminen
Selection bias Valintaharha; Valikoitumisharha
Self-selection Valikoituminen; Itsevalinta
Sensitivity Sensitiivisyys; Herkkyys (diagnostisen t. seulontatestin)
Sensitivity analysis Herkkyysanalyysi (koskee tulosten vakautta oletusten vaihdellessa)
Sequential analysis Sekvenssianalyysi
Seroepidemiology Seroepidemiologia
Sex-specific Sukupuolikohtainen
SF36 SF36-asteikko; Lyhyen kaavan elämänlaatuasteikko
Significance Merkitsevyys
Significant Merkitsevä
Simpson's paradox Simpsonin paradoksi
Single-patient trial Yhden potilaan koe
Skew distribution Vino jakauma
Smoothing Tasoitus; Silotus
Snowball sampling Lumipallo-otanta
Social class Yhteiskuntaluokka; Sosiaaliluokka
Social epidemiology Sosiaaliepidemiologia
Social medicine Sosiaalilääketiede
Socioeconomic classification Sosioekonominen luokitus
Socioeconomic status (SES) Sosioekonominen asema t. status
Sojourn time Esikliininen löydettävyysaika
Source of infection Infektionlähde; Tartunnanlähde
Source population Lähdeväestö
Spatial autocorrelation Spatiaalinen autokorrelaatio
Spatial epidemiology Spatiaalinen epidemiologia
Specificity Spesifisyys; Kohdentuneisuus (diagnostisen testin); Tarkkuus (ei suos.)
Specificity of a test Testin spesifisyys; Testin kohdentuneisuus
Spectrum bias Spektriharha
Spectrum of disease Tautikirjo
Spell of sickness Sairausjakso; Sairausepisodi
Sporadic Hajanainen; Haja-; Yksittäinen; Yksittäis-; Sporadinen
Spurious Näennäinen; Harhaanjohtava
Stable population Vakaa väestö; Stabiili väestö
Standard Ohjearvo; Standardi
Standard deviation Keskihajonta
Standard error Keskivirhe
Standard population Vakioväestö
Standardization Vakiointi; Standardointi
Standardization, direct Suora vakiointi
Standardization, indirect Epäsuora vakiointi
Standardized incidence ratio (SIR) Vakioitu ilmaantuvuussuhde; SIR-luku
Standardized morbidity ratio Vakioitu sairastuvuussuhde (ks. SIR)
Standardized mortality ratio (SMR) Vakioitu kuolleisuussuhde; SMR-luku
Standardized rate ratio (SRR) Vakioitujen esiintyvyyksien suhde; Vakioitujen tiheyksien suhde
Stationary population Stationäärinen väestö; Rakenteeltaan vakaa väestö
Statistic (1) Testisuure; (2) Tunnusluku (tilastot.)
Statistical error Tilastollinen virhe
Statistical inference Tilastollinen päättely
Statistical model Tilastollinen malli
Statistical significance Tilastollinen merkitsevyys
Statistical test Tilastollinen testi
Statistics (1) Tilasto; (2) Tilastotiede
Stillbirth Kuolleen synnytys; Kuolleena syntyminen
Stillbirth certificate Sikiökuolintodistus
Stillbirth rate Sikiökuolleisuusluku
Stillborn Kuolleena syntynyt
Stochastic process Satunnaisprosessi; Stokastinen prosessi
Stopping rules Keskeytyssäännöt
Strata Ositteet
Stratification Osittaminen; Ositus
Stratified analysis Ositettu analyysi
Stratified randomization Ositettu satunnaistus
Stratified sampling Ositettu otanta
Stratum Osite
Stratum-specific Ositekohtainen; Ositteittainen
Strength of association Yhteyden voimakkuus; Riippuvuuden voimakkuus
STROBE STROBE-lausuma epäkokeellisten epidemiologisten tutkimusten raportoinnista
Study, case-control Tapaus-verrokkitutkimus
Study, case-crossover Tapaus-vaihtovuorotutkimus
Study, causal Syy-seuraustutkimus; Kausaalitutkimus
Study, census Kokonaistutkimus
Study, cohort Kohorttitutkimus
Study, comparative Vertaileva tutkimus
Study, concurrent Tosiaikainen tutkimus
Study, cross-sectional Poikittaistutkimus
Study, descriptive Kuvaileva tutkimus
Study, experimental Kokeellinen tutkimus
Study, explanatory Selittävä tutkimus
Study, historical Historiallinen tutkimus
Study, longitudinal Pitkittäistutkimus
Study, non-experimental Epäkokeellinen tutkimus
Study, observational Havaintotutkimus; Epäkokeellinen tutkimus
Study base Tutkimuspohja
Study design Tutkimusasetelma; Tutkimuskaavio; Tutkimusrunko
Study population Tutkimusväestö; Tutkimuspopulaatio
Subclinical disease Subkliininen tauti; Oireeton tauti
Subclinical infection Subkliininen infektio; Oireeton infektio
Subcohort Alakohortti; Osakohortti
Sufficient cause Riittävä syy
Suppressor variable Suppressoiva muuttuja; Sekoittava muuttuja, joka näennäisesti pienentää tutkittavan tekijän vaikutusta
Surveillance Seuranta; Tarkkailu; Valvonta (eläinlääket.)
Surveillance program Seurantaohjelma; Tarkkailuohjelma; Vastustusohjelma (eläinlääket.)
Survey Selvitys; Kartoitus; Tiedustelu; Kysely; Survey-tutkimus
Survey instrument Kartoitusväline; Survey-instrumentti
Survey methods Survey-menetelmät; Kartoitusmenetelmät
Survival, cause-specific Syykohtainen elossaolo
Survival, relative Suhteellinen elossaolo; Suhteellinen selviytyminen
Survival analysis Elinaika-analyysi; Elossaoloanalyysi; Välttöaika-analyysi
Survival curve Elossaolokäyrä; Välttökäyrä
Survival function Elossaolofunktio; Välttöfunktio
Survival proportion Elossaolo-osuus; Välttöosuus
Survival proportion, expected Odotettu elossaolo-osuus
Survival proportion, observed Havaittu elossaolo-osuus
Survival proportion, relative Suhteellinen elossaolo-osuus
Survival rate Elossaolo-osuus; Välttöosuus (ks. Survival proportion, joka on suositeltavampi)
Survival ratio Elossaolosuhde; Välttöosuussuhde
Survival study Elinaikatutkimus; Elossaolotutkimus
Survival table Elinajantaulu; Välttötaulu; Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulu
Survivorship study Elossaolon laadun tutkimus
Susceptibility Alttius
Susceptible variable Kiinnostavan selittävän muuttujan kanssa korreloiva mutta ei sekoittava tekijä
Symmetrical relationship Symmetrinen yhteys; Symmetrinen riippuvuus
Synergism, Synergy Synergia; Vaikutusten rikastuminen
Systematic error Systemaattinen virhe; Harha
Systematic review Järjestelmälinen katsaus; Systemaattinen katsaus
t-distribution t-jakauma
t-test t-testi
Target population Kohdeväestö; Kohdepopulaatio
Taxonomy of disease Tautiluokitus
Teratogen Synnynnäisiä epämuodostumia aiheuttava tekijä; Teratogeeni
Test of significance Merkitsevyystesti
Test, confirmation Varmistustesti
Test, diagnostic Diagnostinen testi

Test, exclusion Poissulkutesti
Test, heterogeneity Heterogeenisuustesti
Test, screening Seulontatesti
Test, statistical Tilastollinen testi
Theoretical epidemiology Teoreettinen epidemiologia
Therapeutic trial Hoitokoe
Threshold dose Kynnysannos
Threshold limit value Kynnysarvo
Time cluster Aikaryväs; Ajallinen ryvästymä
Time series Aikasarja
Time-place cluster Aika-paikkaryväs; Ajallis-paikallinen ryvästymä
Timing Ajoitus
Total fertility rate (TFR) Kokonaishedelmällisyysluku
Transmission of infection Tartunnan leviäminen t. levittäminen; Infektion leviäminen t. levittäminen
Transmission of infection, direct Tartunnan suora t. välitön leviäminen t. levittäminen
Transmission of infection, indirect Tartunnan epäsuora t. välillinen leviäminen t. levittäminen
Transmission parameter (1) Tartuntaparametri; (2) Siirtymäparametri
Transovarial transmission Tartunta äidistä sikiöön
Transport host Siirtävä isäntä
Trial Koe; Kokeilu
Trial profile Koeprofiili; Kokeen vuokaavio
Triple blind Kolmoisnaamioitu; Kolmoissokko
True negative Oikea negatiivinen (diagnoosi t. testitulos)
True negative rate Oikeiden negatiivisten osuus; Spesifisyys
True positive Oikea positiivinen (diagnoosi t. testitulos)
True positive rate Oikeiden positiivisten osuus; Sensitiivisyys
Twin study Kaksostutkimus
Two-phase sampling Kaksivaiheotanta
Two-stage sampling Kaksiasteotanta
Two-tail test Kaksitahoinen testi; Kaksisuuntainen testi
Type I error Tyypin I virhe; Hylkäämiserhe; Alfa-virhe
Type II error Tyypin II virhe; Hyväksymiserhe; Beeta-virhe
Unbiased Harhaton
Uncontrolled variable Huomiotta jätetty muuttuja; Vaikutukseltaan vakioimaton muuttuja
Underlying cause of death Peruskuolemansyy; Peruskuolinsyy
Underreporting Aliraportointi
Unit nonresponse Yksikkökato
Unobtrusive measures Tunkeilemattomat mittausmenetelmät
Utility Utiliteetti; Hyöty
Utility-based unit Utiliteettiin pohjautuva yksikkö; Hyötypohjainen yksikkö
Vaccine efficacy Rokoteteho; Rokotteen vaikutus ihanneoloissa
Validation Pätevöittäminen; Varmentaminen; Vahvistaminen; Validointi
Validation study Validointitutkimus
Validity Validiteetti; Harhattomuus; Osuvuus (diagnostisen testin); Oikeellisuus (mittauksen)
Validity of measurement Mittauksen validiteetti
Validity, analytic Analyyttinen validiteetti
Validity, conceptual Käsitevaliditeetti
Validity, consensus Konsensusvaliditeetti
Validity, content Sisältövaliditeetti
Validity, criterion Kriteerivaliditeetti
Validity, external Ulkoinen validiteetti; Yleistettävyys
Validity, face Ilmivaliditeetti
Validity, internal Sisäinen validiteetti
Validity, predictive Ennustevaliditeetti
Variable (1) Muuttuja; (2) Muuttuva, vaihteleva
Variable, antecedent Selittävä muuttuja
Variable, confounding Sekoittava tekijä; Sekoittaja; Sekoittava muuttuja
Variable, control Vakioitava muuttuja
Variable, dependent Vastemuuttuja; Selitettävä muuttuja; Riippuva muuttuja (ei suositella, kuten ei alkukielistäkään; parempia ovat Outcome variable ja Response variable)
Variable, design Asetelmamuuttuja
Variable, distorter Sekoittaja; Sekoittava muuttuja; Vääristävä muuttuja;
Variable, dummy Osoitinmuuttuja; Ilmaisin; Indikaattorimuuttuja; Dummy-muuttuja
Variable, explanatory Muuttuja, selittävä; Selittävä muuttuja
Variable, independent Selittävä muuttuja; Riippumaton muuttuja (ei suositella, kuten ei alkukielistäkään; mieluummin Explanatory variable)
Variable, indicator Osoitinmuuttuja; Indikaattorimuuttuja; Ilmaisin
Variable, intervening Muuttuja, väliintuleva; Väliintuleva muuttuja
Variable, moderator Muuttuja, vaikutusta muovaava; Vaikutusta muovaava muuttuja
Variable, outcome Vastemuuttuja; Tulosmuuttuja
Variable, random Satunnaismuuttuja
Variable, uncontrolled Huomiotta jätetty muuttuja; Vaikutukseltaan vakioimaton muuttuja
Variance Varianssi
Variate Muuttuja
Vector (1) Vektori; Järjestetty lukujoukko (matem.); (2) Vektori; Tartunnan levittäjä t. välittäjä (lääket.)
Vector-borne infection Vektorivälitteinen infektio
Vehicle of infection transmission Tartunnan välittäjä
Verbal autopsy Kuolemansyyn selvittäminen ilman ruumiinavausta
Vertical transmission Tartunta äidistä vastasyntyneeseen; Vertikaalinen leviäminen
Veterinary public health Eläinlääkärin tekemä kansanterveystyö
Virulence Virulenssi; Taudinaiheuttamiskyky
Vital statistics Väestönmuutostilastot
Washout phase Puhdistusjakso; Puhdistusvaihe
Web of causation Kausaaliverkko
Weibull model Weibullin malli
Weighted average Painotettu keskiarvo
Weighted sample Painotettu otos
Withdrawal Poistuminen; Poistaminen; Vetäytyminen; Sensuroituminen; Sensurointi
Withdrawn Poistunut; Poistettu; Vetäytynyt; Sensuroitunut; Sensuroitu
Workup bias Diagnostisen intensiteetin harha
Years of potential life lost (YPLL) Potentiaalisesti menetetyt elinvuodet
Yield Seulasaalis; Seulasato
Youden's index Youdenin indeksi
Zero-time shift Aiennus
Zoonosis Zoonoosi (tartunnan siirtyminen ihmisen ja toisen selkärankaisen eläinlajin välillä)