EPIDEMIOLOGY DICTIONARY:
SUOMI-ENGLANTI

Suomen Epidemiologian Seura ja Duodecim (26.11.2008)

Toimittanut: Läärä Esa, Luostarinen Tapio, Hakulinen Timo, Lyytikäinen Outi, Sarna Seppo, Virtala Anna-Maija, Riihimäki Hilkka, Hakama Matti

Sanasto pdf-tiedostona.

Aborttiluku Abortion ratio
Aborttitiheys Abortion rate
Absoluuttinen riski Absolute risk; Cumulative incidence
Absoluuttinenvaikutus Absolute effect
Absoluuttisen riskin vähenemä Absolute risk reduction (ARR)
Adaptaatio Adaptation
Adaptoituminen Adaptation
Additiivinen malli Additive model
ADL-asteikko Activities of daily living (ADL) scale
Aggregointiharha Aggregation bias
Aiennus Zero-time shift
Aiheuttaja (taudin) Agent (of disease)
Aika-paikkaryväs Time-place cluster
Aikaistus Lead time
Aikaistusharha Lead time bias
Aikaryväs Time cluster
Aikasarja Time series
Aikatrendi Secular trend
Aineeton kustannus Intangible cost
Aineisto Data
Aineiston louhinta Data mining
Aineiston puhdistus Data cleaning
Aineiston ruoppaus Data dredging
Aineiston tiivistäminen Data reduction
Ajallinen kehityssuunta Secular trend
Ajallinen ryvästymä Time cluster
Ajallis-paikallinen ryvästymä Time-place cluster
Ajautuminen Drift
Ajoitus Timing
Aktiivielinajanodote Active life expectancy
Aktiivisen elinajan odote Active life expectancy
Aktuaarimenetelmä Actuarial method
Aktuaarimenetelmällä laadittu taulu Actuarial table
Aktuaarimenetelmällä laskettu tiheysluku Actuarial rate
Aktuaarin tiheysluku Actuarial rate
Aktuaaritaulu Actuarial table
Aktuaaritiheys Actuarial rate
Akuutti Acute
Alfataso Alpha level
Alfavirhe Alpha error; Type I error
Alikohortti Subcohort
Aliraportointi Underreporting
Alkukohortti Inception cohort
Allokaatioharha Allocation bias
Allokaation naamiointi Allocation concealment
Altiste Exposure
Altistuksen arviointi Exposure assessment
Altistuksen pienentäminen t. vähentäminen Abatement
Altistuksen propensiteetti Propensity of exposure
Altistuminen Exposure
Altistumisen vetosuhde Exposure odds ratio
Altistumisjako Exposure odds
Altistumisjakojen suhde Exposure odds ratio
Altistunut Exposed
Altistus Exposure
Altistuslakkokoe Cessation experiment
Altistusraja Exposure limit
Alttius Susceptibility
Alttiuslähtöinen tutkimus Cohort study
Alueotanta Area sampling
Analyyttinen epidemiologia Analytic epidemiology
Analyyttinen tutkimus Analytic study
Analyyttinen validiteetti Validity, analytic
Annos Dose
Annos-vaikutussuhde Dose-effect relationship
Annos-vastesuhde Dose-response relationship
Antagonismi Antagonism
Apgar-pistemäärä Apgar score
Aritmeettinen keskiarvo Arithmetic mean
Arkitoimintakyvyn asteikko Activities of daily living (ADL) scale
Armitagen-Dollin malli Armitage-Doll model
Asetelma Design
Asetelmaharha Design bias
Asetelmamuuttuja Design variable
Asetelmavaikutus Design effect
Asetelmien välinen synteesi Cross-design synthesis
Aste Rate
Asymptoottinen menetelmä Asymptotic method; Large sample method
Attenuaatio Attenuation
Auditointi Audit
Avoin väestö Open population; Dynamic population
Bayes-tilastotiede Bayesian statistics
Bayesiläinen tilastotiede Bayesian statistics
Bayesin kaava Bayes’ formula
Bayesin lause Bayes' theorem
Beetavirhe Beta error; Type II error
Berksonin harha Berkson's bias; Berksonian bias
Bernoullin jakauma Bernoulli distribution
Binaarinen muuttuja Binary variable; Dichotomous variable
Binomijakauma Binomial distribution
Biologinen ilmaisin Biomarker; Biological marker
Biologinen uskottavuus Biological plausibility
Biomarkkeri Biomarker; Biological marker
Biometria Biometry
Biostatistiikka Biostatistics
BMI Body mass index; Quetelet's index
Bonferronin korjaus Bonferroni correction
Bootstrap-menetelmä Bootstrap
Bruttouusiutumisluku Gross reproduction rate
CONSORT-lausuma kliinisten kokeiden raportoinnista Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
Coxin malli Cox model; Proportional hazards model
Cusum-menetelmä Cusum-method
Data Data
Datakanta Data base
Datareduktio Reduction of data
Deduktio Deduction
Demografia Demography
Determinaatiokerroin Coefficient of determination
Determinantti Determinant
Diagnoosi Diagnosis
Diagnoosiepäilyharha Diagnostic suspicion bias
Diagnostinen testi Diagnostic test
Diagnostisen intensiteetin harha Workup bias
Differentiaalinen Differential
Dikotominen muuttuja Dichotomous variable; Binary variable
Diskonttauskorko Discount rate
Diskordantti Discordant
Diskreetti muuttuja Discrete variable
Dispersio Dispersion
DMF-indeksi (hampaiston kuntoa kuvaava) Decayed, missing or filled teeth (DMF)
Dominoiva Dominant
DRG-ryhmittely Diagnostic-related groups (DRG)
DSM Diagnostic and Statistical Manual (DSM)
Dummy-muuttuja Dummy variable
Dynaaminen väestö Dynamic population; Open population
Edustava otos Representative sample
Eettinen toimikunta Ethics (Ethical) Review Committee
Ehdollinen todennäköisyys Conditional probability
Ehkäisty osuus Preventable fraction in population; Prevented fraction
Ehkäisyhyöty Attributable benefit
Ehkäisykoe Preventive trial
Ehkäisyosuus altistuneilla Preventable fraction
Ehkäisyosuus väestössä Preventable fraction in population; Prevented fraction
Ei-eriävä virheluokittelu Nondifferential misclassification
Ei-havaittavan vaikutuksen taso No-observed-effect level (NOEL)
Ekologinen analyysi Ecological analysis
Ekologinen harha Ecological bias; Ecological fallacy; Aggregation bias
Ekologinen korrelaatio Ecological correlation
Ekologinen taso Ecological level
Ekologinen tutkimus Ecological study
Ekologinen virhepäätelmä Ecological fallacy
Ekologinen yhteys t. riippuvuus Ecological association
Eksploratiivinen tutkimus Exploratory study; Fishing expedition
Ekspressiviteetti Expressivity
Eksternaliteetit Externalities
Ekstrapolaatio Extrapolation
Ekstrapoloida Extrapolate
Ekvivalenssitestit Equivalence tests
Elinaika-analyysi Survival analysis
Elinaikaodote Life expectancy
Elinaikatutkimus Survival study
Elinajan mallitaulu Model life table
Elinajan taulu Life table
Elinajan taulun kantaluku Radix
Elinajanodote Expectation of life; Life expectancy
Elinajanodote syntymähetkellä Life expectancy at birth
Elinajanodote vamman kanssa Life expectancy with disability
Elinajantaulu Survival table
Elinikäinen riski Lifetime risk
Elossaolo-osuus Survival proportion; Survival rate; Cumulative survival rate
Elossaoloanalyysi Survival analysis
Elossaolofunktio Survival function
Elossaolokäyrä Survival curve
Elossaolon laadun tutkimus Survivorship study
Elossaolosuhde Survival ratio
Elossaolotutkimus Survival study
Eläinaika Animal time (vrt. Henkilöaika)
Eläinlääkärin tekemä kansanterveystyö Veterinary public health
Eläinmalli Animal model
Elämänkaariepidemiologia Life course epidemiology
Elämänlaatu Quality of life
Elävän synnytys Live birth
Elävänä syntyminen Live birth
Empiirinen Empirical
Ennakkotodennäköisyys Prior probability
Ennenaikainen synnytys Preterm delivery
Ennustaa Predict; Forecast
Ennustaminen Prediction; Forecasting
Ennuste Prognosis; Prediction; Forecast
Ennustearvo Predictive value
Ennustetekijä Prognostic factor
Ennustevaliditeetti Predictive validity
Ensikontakti Primary contact
Ensitapaus Index case; Primary case
Epideeminen Epidemic
Epidemia Epidemic; Outbreak
Epidemia eläinpopulaatiossa Epizootic
Epidemiakuvaaja Epidemic curve
Epidemiakynnys Epidemic threshold
Epidemiakäyrä Epidemic curve
Epidemioiden varhaistunnistus Epidemic intelligence
Epidemiologi Epidemiologist
Epidemiologia Epidemiology
Epidemiologinen johdonmukaisuus Epidemiologic coherence
Epidemiologinen koherenssi Epidemiologic coherence
Epidemiologisen muuntumisen teoria Epidemiologic transition theory
Epidemiologisen transition teoria Epidemiologic transition theory
Episodi Episode
Episoditiheys Inception rate
Epitsoottinen Epizootic
Epitsotia Epizootic
Epäjatkuva muuttuja Discrete variable
Epäkokeellinen epidemiologia Observational epidemiology
Epäkokeellinen tutkimus Non-experimental study; Observational study
Epänormaali reaktio Idiosyncracy
Epäsuora kontakti Indirect contact
Epäsuora korjaus Indirect adjustment
Epäsuora kosketus Indirect contact
Epäsuora riippuvuus Indirect association
Epäsuora vakiointi Indirect adjustment; Indirect standardization
Epäsuora vakiointi Indirect adjustment
Epäsuora yhteys Indirect association
Epäsuorat kustannukset Indirect costs
Epäsymmetrinen riippuvuus Asymmetrical association
Epäsymmetrinen yhteys Asymmetrical association
Epävarmuuden tasapaino Equipoise
Erhe Error
Erhekerroin Error factor
Erhemarginaali Error margin
Erilainen Discordant
Erilaisista hoitolinjoista johtuva toimenpiteiden esiintyvyyden vaihtelu Glover phenomenon
Erityispiirre Idiosyncrasy
Eriävä Differential
Eriävä virheluokittelu Differential misclassification
Erottelu Discrimination
Erotteluanalyysi Discriminant analysis
Erottelukyky Discrimination power
Ero, Erotus Difference
Erotus- Differential
Eräkato Item nonresponse
Esiinkaivu Ascertainment
Esiinkaivuharha Ascertainment bias
Esiintymistiheys Rate
Esiintyvyyden mitta Measure of occurrence; Measure of frequency
Esiintyvyys Occurrence; Frequency
Esiintyvyysluku Measure of occurrence; Measure of frequency
Esiintyvyyssuure Measure of occurrence; Measure of frequency; Occurrence measure
Esikliininen löydettävyysaika Detectable preclinical period (DPCP); Sojourn time
Esitutkimus Pilot investigation; Pilot study
Estimaatti Estimate
Estimaattori Estimator
Estimointi Estimation
Etiologia Aetiology; Etiology
Etiologinen Aetiologic(al); Etiologic(al)
Etiologinen epidemiologia Etiological epidemiology
Etiologinen osuus altistuneilla Etiologic fraction among exposed
Etiologinen osuus väestössä Etiologic fraction in population
Etiologinen tutkimus Etiologic study
Etninen ryhmä Ethnic group
Eturistiriita Conflict of interest
Evaluaatio Evaluation
Evansin postulaatit Evans' postulates
Faktori Factor
Faktorianalyysi Factor analysis
Familiaalinen tauti Familial disease
Farmakoepidemiologia Pharmacoepidemiology
Farrin epidemialait Farr's laws of epidemics
Fenotyyppi Phenotype
Fraktiili Fractile; Quantile
Frekvenssi Frequency; Rate
Frekvenssijakauma Frequency distribution
Frekvenssikaltaistus Frequency matching
Frekvenssitaulu Frequency table
Funktio Function
Funnel-kuvio Funnel plot
Gaussin jakauma Gaussian distribution; Normal distribution
Geenien yhteisvaikutus Gene-gene interaction
Geenikohta Locus
Geenin ja ympäristön yhteisvaikutus Gene-environment interaction
Geneettinen epidemiologia Genetic epidemiology
Geneettinen kytkentä Genetic linkage
Geneettinen penetranssi Genetic penetrance
Genotyypin virheluokittelu Genotypic misclassification
Genotyyppi Genotype
Geometrinen keskiarvo Geometric mean
Gestaatioajan pituus Gestational length
Gestaatioikä Gestational age
Gibbsin poimija Gibbs sampler
Gini-kerroin Gini coefficient
GIS-paikkatietojärjestelmä Geographic information system (GIS)
Gloverin ilmiö Glover phenomenon
Gompertzin kuolleisuusmalli Gompertz's law
Gompertzin-Makehamin kuolleisuusmalli Gompertz-Makeham formula
Haastattelijaharha Interviewer bias
Haitattoman elämän kesto-odote Disability-free life expectancy
Haitta Disability
Haittapainotetut elinvuodet Disability-adjusted life years (DALYs)
Haittavaikutus Adverse reaction
Hajanainen, Haja- Sporadic
Hajonta (1) Dispersion; (2) Standard deviation (keskihajonta)
Hajontaluku Measure of dispersion
Hajontamitta Measure of dispersion
Hallinta Control
Halo-vaikutus Halo effect
Hardyn-Weinbergin laki Hardy-Weinberg law
Harha Bias; Systematic error
Harhaanjohtava Spurious
Harhaanjohtava riippuvuus Spurious association
Harhaanjohtava yhteys Spurious association
Harhainen Biased
Harhaton Unbiased
Harhattomuus Unbiasedness; Accuracy; Validity
Harmoninen keskiarvo Harmonic mean
Harvinaisen taudin oletus Rare disease assumption
Hasardi Hazard; Hazard rate; Intensity; Instantaneous incidence rate
Hasardiero Hazard difference
Hasardikertymä Cumulative hazard
Hasardisuhde Hazard ratio; Relative hazard
Hatara näyttö Anecdotal evidence
Havaintoon perustuva Empirical
Havaintotutkimus Observational study
Havaitsijaharha Observer bias
Havaitsijavaihtelu Observer variation
Havaittu elossaolo-osuus Observed survival rate
Havaittu tapausmäärä Observed number of cases
Hawthornen vaikutus Hawthorne effect
Hedelmällisyys (piilevä) Fecundity
Hedelmällisyys (toteutuva, havaittava) Fertility
Hedelmällisyysluku Fertility rate
Hedelmällisyyssuhde Fertility ratio
Henkilöaika Person-time
Henkilöaikamenetelmä Person-time method
Henkilövuosi Person-year
Heritabiliteetti Heritability
Herkkyys Sensitivity
Herkkyysanalyysi Sensitivity analysis
Heterogeenisuustesti Heterogeneity test
Hiertyminen Attrition
Hiertymisharha Attrition bias
Hillin ohjenuorat kausaalipäättelylle Hill's criteria of causation
Hillintä Containment
Historiallinen kohortti Historical cohort
Historiallinen tutkimus Historical study
Historiallinen verrokki Historical control
Hoitoaihesekoittuneisuus Confounding by indication
Hoitoaikeen mukainen analyysi Intention-to-treat-analysis
Hoitoilmoitusrekisteri Hospital discharge register
Hoitokoe Therapeutic trial
Hoitomyöntyvyys Compliance
Hoitoon liittyvä infektio Health care associated infection HAI
Hoitoteho Efficacy
Huoltosuhde Age dependency ratio; Dependency ratio
Huomiotta jätetty muuttuja Uncontrolled variable
Hylkäämiserhe Alpha error; Type I error
Hyperendeeminen tauti Hyperendemic disease
Hypergeometrinen jakauma Hypergeometric distribution
Hypoteesi Hypothesis
Hypoteesin testaus Hypothesis testing
Hyväksymiserhe Beta error ; Type II error
Hyväksymisotanta Acceptance sampling
Hyväksyttävä riski Acceptable risk
Hyöty Utility
Hyöty-kustannussuhde Benefit-cost ratio
Hyötypohjainen yksikkö Utility-based unit
Hävittäminen (taudin) Eradication (of disease)
Iatrogeeninen Iatrogenic
ID-numero Identification number; Identifying number
I'ittäinen Age-specific
Ikä-aika-kohorttianalyysi Age-period-cohort analysis
Ikä-sukupuolipyramidi Age-sex pyramid
Ikäryhmittäinen Age-specific
Ikävakiointi Age standardization
Ilmaantumiskertymien suhde Cumulative incidence ratio
Ilmaantumiskertymä Cumulative incidence; Cumulative incidence rate
Ilmaantumisosuuksien erotus Incidence proportion difference
Ilmaantumisosuuksien suhde Incidence proportion ratio
Ilmaantumisosuus Incidence proportion
Ilmaantumisosuus (erityisesti epidemian aikana) Attack proportion; Attack rate
Ilmaantumistaajuuksien suhde Incidence rate ratio
Ilmaantumistaajuus Incidence rate; Incidence density
Ilmaantumistiheyksien suhde Incidence density ratio; Incidence rate ratio
Ilmaantumistiheys Incidence density; Incidence rate
Ilmaantuvuuksien kerroinsuhde Incidence odds ratio
Ilmaantuvuuksien vetosuhde Incidence odds ratio
Ilmaantuvuus Incidence
Ilmaantuvuustutkimus Incidence study
Ilmaisin Indicator variable; Dummy variable
Ilmateitse tarttuva infektio Airborne infection
Ilmenemisriski Penetrance
Ilmenevyys Expressivity
Ilmiasu Phenotype
Ilmivaliditeetti Face validity
Ilmoitettava tauti Notifiable disease
Imeväiskuolleisuus(luku) Infant mortality (rate)
Immunisaatio Immunization
Immuniteetti Immunity
Immunogeenisyys Immunogenicity
Impakti Impact
Impaktikerroin Impact factor
Impaktin mitta Measure of impact
Impaktiosuus Impact fraction
Imputointi Imputation
Indeksi Index
Indeksiryhmä Index group
Indeksitapaus Propositus; Proband; Index case
Indikaattorimuuttuja Dummy variable; Indicator variable
Induktio Induction
Induktioaika Latent period
Induktiojakso Induction period
Indusoitu tapaus Induced case
Infektiivinen Infective
Infektiivisyys Infectivity
Infektio Infection
Infektiofokus Focus of infection
Infektiogradientti Gradient of infection
Infektion aiheuttamiskyky Infectivity
Infektion aiheuttava Infective
Infektion latenttijakso Latent period of infection (= aika t. jakso tartunnasta tartuttavuuteen)
Infektion leviäminen t. levittäminen Transmission of infection
Infektion reservoaari Reservoir of infection
Infektion säilymö Reservoir of infection
Infektionlähde Source of infection
Infektiopesäke Focus of infection
Infektiosairaus Infectious disease
Infektiotauti Infectious disease
Infektoiva Infective
Informaatioharha Information bias
Inkubaatioaika Incubation period
Inkubaatiojakso Incubation period
Input Input
Inseptiotiheys Inception rate
Insidenssi Incidence
Instrumenttiharha Bias due to instrumental error
Instrumenttimuuttuja Instrumental variable
Intensiteetti Intensity; Rate; Hazard; Hazard rate; Instantaneuos incidence rate
Intensiteettien suhde, Intensiteettisuhde Intensity ratio; Hazard ratio; Rate Ratio
Intensiteettiero Intensity difference; Hazard difference; Rate difference
Intensiteettikertymä Cumulative intensity; Cumulative hazard
Interaktio Interaction
Interpoloida Interpolate
Interpolointi Interpolation
Interventio Intervention
Interventioindeksi Intervention index
Interventiotutkimus Intervention study
Intraclass-korrelaatio Intraclass correlation (ICC)
Isäntä Host
Itsenäinen vaikutus Independent effect
Itsevalinta Self-selection
ITT-analyysi Intention-to-treat-analysis
Itämisaika Incubation period (tartunnasta oireisiin)
Itämisjakso Incubation period
Jackknife-menetelmä Jackknife method
Jakauma Distribution
Jakauman vaihteluväli Range of distribution
Jakaumasta riippumaton menetelmä Distribution-free method
Jaksollisuus Periodicity
Jatkuva muuttuja Continuous variable
Jatkuvan lähteen epidemia Continuing source epidemic (outbreak)
Johdonmukaisuus Coherence
Joukkoseulonta Mass screening
Julkaisuharha Publication bias
Juuri Radix
Juuriminen (taudin) Eradication (of disease)
Juurruttaminen Implementation
Jäljitys Ascertainment
Jälkitodennäköisyys Posterior probability
Järjestelmällinen katsaus Systematic review
Järjestetty lukujoukko Vector
Järjestysasteikko Ordinal scale
Jäännössekoittuneisuus Residual confounding
Kaavio (1) Chart; (2) Design
Kaksi- tai moniulotteinen lukumäärätaulu Contingency table
Kaksiarvoinen muuttuja Binary variable; Dichotomous variable
Kaksiasteotanta Two-stage sampling
Kaksisuuntainen testi Two-tail test
Kaksitahoinen testi Two-tail test
Kaksivaiheinen otanta, Kaksivaiheotanta Two-phase sampling
Kaksoisnaamioitu koe Double-blind trial
Kaksoissokkokoe Double-blind trial
Kaksostutkimus Twin study
Kalastelu Fishing expedition
Kalibraatio, Kalibrointi Calibration
Kaliiperikaltaistus Caliper matching
Kaltaistettu tutkimus Matched study
Kaltaistettu verrokki Matched control
Kaltaistus Matching
Kaltaisvertailu Benchmarking
Kansainvälinen tautiluokitus International classification of diseases (ICD)
Kansanryhmä Ethnic group
Kansanterveystiede Community health
Kantaisäntä Host, definitive
Kantaja (oireeton) Carrier
Kaplanin-Meierin estimaatti Kaplan-Meier estimate; Product limit estimate
Kaplanin-Meierin menetelmä Kaplan-Meier method; Product limit method
Kappa, Kappa-kerroin Kappa
Karkea Crude
Karsinogeeni Carcinogen
Karsinogeneesi Carcinogenesis
Kartoitus Survey
Kartoitusmenetelmät Survey methods
Kartoitusväline Survey instrument
Kasvukäyrä Growth curve
Kategoria Class
Katkaisupiste Cut point; Cutoff point
Katoharha Bias due to withdrawals
Kattavuus Coverage
Kausaalidiagrammi Causal diagram
Kausaalikuvio Causal diagram
Kausaalipäättely Causal inference
Kausaalitutkimus Causal study; Etiologic study
Kausaaliverkko Web of causation
Kausaliteetti Causality
Kausivaihtelu Seasonal variation
Kehittyminen (esim. taudin) Induction
Kehitys- ja elämänkaariepidemiologia Developmental and life course epidemiology
Kelpoisuus Fitness
Kelpoisuusehdot Eligibility criteria
Kelpoisuuskriteerit Eligibility criteria
Kenttäepidemiologia Field epidemiology
Kenttäkartoitus Field survey
Kenttäkoe Field trial
Kenttätutkimus Field survey
Kerroinsuhde Odds ratio; Relative odds; Cross-product ratio
Kertymäfunktio Distribution function; Cumulative distribution function
Kertymäosuus Attack proportion (parempi kuin Attack rate)
Kertyvän summan laadunvalvontamenetelmä Cusum-method
Keskeytyssääntö Stopping rule
Keskiarvo Average; Mean
Keskihajonta Standard deviation
Keskimääräinen Average
Keskimääräinen elinaika Expectation of life
Keskimääräinen elinajanodote Average life expectancy
Keskimääräinen kustannus Average cost
Keskiverto Geometric mean
Keskivirhe Standard error
Keskiväestö General population
Kestoharha Length bias
Kiinteä kustannus Fixed cost
Kiinteä tekijä Fixed factor
Kiinteä vaikutus Fixed effect
Kiintiöotanta Quota sampling
Kilpaileva riski Competing risk
Kilpaileva syy Competing cause
Kliininen epidemiologia Clinical epidemiology
Kliininen koe Clinical trial
Kliininen merkittävyys Clinical importance; Clinical significance
Kliininen päätösanalyysi Clinical decision analysis
Klinimetria Clinimetrics
Klusteri Cluster
Klusteroituminen Clustering
Kochin kausaliteettipostulaatit Koch's postulates
Koe Experiment; Trial
Koehaara Arm (of a trial)
Koelinja Arm (of a trial)
Koeprofiili Trial profile
Koettu tarve Perceived need
Kohdentuneisuus Specificity
Kohdepopulaatio Target population
Kohdeväestö Target population
Koherenssi Coherence
Kohina Noise (in data)
Kohortti Cohort
Kohorttianalyysi Cohort analysis
Kohorttitutkimus Cohort study
Kohorttivaikutus Generation effect; Cohort effect
Kokeellinen epidemiologia Experimental epidemiology
Kokeellinen tutkimus Experimental study
Kokeen vuokaavio Trial profile
Kokeenomainen tutkimus Quasi-experiment
Kokeilu Trial
Kokeilumalli Demonstration model
Kokemusperäinen Empirical
Kokonaishedelmällisyysluku Total fertility rate (TFR)
Kokonaistutkimus Census; Census study
Kollineaarisuus Collinearity; Multicollinearity
Kolmoisnaamioitu Triple-blind
Kolmoissokko Triple-blind
Kolonisaatio Colonization
Konkordanssi Concordance
Konkordanssikerroin Coefficient of concordance
Konkordantti Concordant
Konsensusvaliditeetti Consensus validity
Kontakti Contact (of an infection)
Kontaminaatio Contamination
Kontekstuaalianalyysi Contextual analysis
Kontekstuaalinen vaikutus Contextual effect
Kontingenssitaulu Contingency table
Kontrafaktuaalinen Counterfactual
Kontrolli Control
Koodaus Coding
Koodi Code
Koontialue Catchment area
Koontiväestö Catchment population
Korjaaminen, Korjaus Adjustment
Korrelaatio Correlation
Korrelaatiokerroin Correlation coefficient
Kosketus Contact (of an infection)
Kotitaloustiedustelu Household sample survey
Kotoperäinen tapaus Indigenous case
Kovariaatti Covariate
Kovarianssi Covariance
Kriittinen aikaikkuna Critical time window
Kriteeristandardi Gold standard
Kriteerivaliditeetti Criterion validity
Kronobiologia Chronobiology
Krooninen Chronic
Kultainen standardi Gold standard
Kulttuurien välinen tutkimus Cross-cultural study
Kumulatiivinen hasardi Cumulative hazard
Kumulatiivinen ilmaantumissuhde Cumulative incidence ratio
Kumulatiivinen ilmaantuvuus Cumulative incidence; Cumulative incidence rate; Cumulative rate
Kumulatiivinen intensiteetti Cumulative hazard; Cumulative intensity
Kumulatiivinen kuolleisuustiheys Cumulative death rate
Kumulatiivinen riskitiheys Cumulative hazard; Cumulative intensity
Kumulatiivinen tiheys Cumulative rate
Kunto (fyysinen) Fitness
Kuolemansyy Cause of death
Kuolemansyyn vakioitu osuussuhde Proportionate mortality ratio (PMR)
Kuolemansyypuhdistettu elinajan taulu Cause-deleted life table
Kuolevuus Mortality
Kuolinikä Age at death
Kuolinsyy Cause of death
Kuolleen synnytys Stillbirth
Kuolleena syntyminen Stillbirth
Kuolleena syntynyt Stillborn
Kuolleisuuden riskitiheys Force of mortality
Kuolleisuus Mortality
Kuolleisuus- ja eloonjäämistaulu Life table; Survival table
Kuolleisuusintensiteetti Force of mortality
Kuolleisuuskertymä Cumulative death rate
Kuolleisuusluku Death rate; Mortality rate
Kuolleisuusosuus Mortality proportion
Kuolleisuustiheys Death rate; Mortality rate
Kustannus-hyötyanalyysi Cost-benefit analysis
Kustannus-utiliteettianalyysi Cost-utility analysis
Kustannus-vaikuttavuusanalyysi Cost-effectiveness analysis
Kustannusvaikuttavuus Cost-effectiveness; efficiency
Kuva Chart; Graph, Plot
Kuvaileva epidemiologia Descriptive epidemiology
Kuvaileva tutkimus Descriptive study; Study, descriptive
Kuvio Chart; Graph, Plot
Kvantiili Fractile; Quantile
Kvartiili Quartile
Kvartiiliväli Inter-quartile range
Kvasikoe Quasi-experiment
Kynnysannos Threshold dose
Kynnysarvo Cut point; Threshold limit value
Kysely Survey; Inquiry
Kyselylomake Questionnaire
Kytkentä (geneettinen) Linkage
Käsitevaliditeetti Conceptual validity
Käsittely Intervention
Käynnistäminen (ehkäisy-, hoito- tai muun ohjelman) Implementation
Käyttäytymisepidemia Behavioral epidemic
Käyttäytymisriskitekijä Behavioral risk factor
Käyttäytymisvaaratekijä Behavioral risk factor
Käänteissekoittuneisuus Negative confounding
Laaduntarkastus Audit; Quality contro
Laajennettu koe Extended trial
Laajennettu perhe Extended family
Laatikko-janakuvio Box-and-whiskers plot
Laatupainotettu elinaika Quality-adjusted life years (QALY)
Laatupainotettu elinajanodote Quality-adjusted life expectancy (QALE)
Laatupainotetut elinvuodet Quality-adjusted life years (QALY)
Laitevirhe Instrumental error
Lapsikuolleisuus (1-4 v) Child mortality
Lapsikuolleisuusluku (1-4 v) Child death rate
Latenttiaika Latent period
Latenttiluokka-analyysi Latent class analysis
Latenttivaihe Induction period
Laumaimmuniteetti Herd immunity
Laumaimmuniteettikynnys Herd immunity threshold
Leviäminen yhteisen kuljettimen kautta Common vehicle spread
Leviämisen estäminen Containment
Lihavuusindeksi Quetelet's index; Body mass index (mieluummin Painoindeksi)
Liikakaltaistus Overmatching
Liikakorjaus Overadjustment
Liikavakiointi Overadjustment
Likiarvoinen menetelmä Asymptotic method; Approximative method
Linkkuveitsimenetelmä Jackknife method
Lisäkustannus Incremental cost
Lisäriski Excess risk
Lisäsairastavuus Comorbidity
Lisätiheys Excess rate
Liukuva keskiarvo Moving average
Lod-pistemäärä Lod score
Log-lineaarinen malli Log-linear model
Log-normaalijakauma Log-normal distribution
Log-uskottavuusfunktio Log-likelihood function
Logistinen malli Logistic model
Logistinen regressio Logistic regression
Logit-malli Logit model
Logit-muunnos Logit
Logitti Logit
Lohkoittainen satunnaistus Blocked randomization
Lohkosatunnaistus Blocked randomization
Loistartunta Infestation
Lokero Locus, Niche
Lokus Locus
Lopettamiskoe Cessation experiment
Lopputulokset End results
Lopputulostapahtuma Outcome
Lopullinen hedelmällisyysluku Completed fertility rate
LR-testi Likelihood ratio test
Lukumäärä Frequency
Lukumääräjakauma Frequency distribution
Lukumäärätaulu Frequency table
Lumevaikutus Placebo effect
Lumipallo-otanta Snowball sampling
Luokittelu Classification; Categorization
Luokitteluasteikko Nominal scale
Luokitteluvirhe Classification error
Luokitus Classification
Luokka Class
Luokkamuuttuja Categorical variable
Luokkaväli Class interval
Luonnonkoe Natural experiment
Luottamuksellisuus Confidentiality
Luottamusrajat Confidence limits
Luottamusväli Confidence interval
Lyhyen kaavan elämänlaatuasteikko SF36
Lähdeväestö Source population
Lähdökki Primary case
Lähitapaus Collateral case
Lähtökohortti Inception cohort
Lähtötilanne Baseline
Lääke-epidemiologia Pharmacoepidemiology
Lääketieteellinen auditointi Medical audit
Lääketieteellinen tilastotiede Medical statistics
Löytäminen Detection
Löytämisharha Detection bias
Maailmanlaajuiden epidemia Pandemic
Malli Model
Mallin määrittely Model specification
Mallin sovitus Model fitting
Mallinnus Modelling
Mallintaminen (matem., terveystaloust.) Modelling
Mallittaminen (tilastot.) Modelling
Mallitus Modelling
Mantelin trenditesti Mantel's trend test
Mantelin-Haenszelin estimaattori Mantel-Haenszel estimator
Mantelin-Haenszelin testi Mantel-Haenszel test
Markovin malli Markov model
Markovin prosessi Markov process
Matriisi (matem.) Matrix
Matriksi (biol.) Matrix
Mediaani Median
Mendel-satunnaistus Mendelian randomization
Menetettyjen elinvuosien odote Expected years of life lost
Menetetyt elinvuodet Person-years of life lost (PYLL)
Merkintä-takaisinpyyntimenetelmä Capture-recapture method; Mark-recapture method
Merkitsevyys Significance
Merkitsevyystesti Test of significance
Merkitsevä Significant
Merkkiaine Biomarker; Biological marker
Meta-analyysi Meta-analysis
Metsikkökuvio Forest plot
Mielivaltainen näyte, Mielivaltainen otos Haphazard sample
Millin päättelysäännöt Mill's canons
Mitta-asteikko Measurement scale
Mittapuu Benchmark
Mittauksen validiteetti Measurement validity; Validity of measurement
Mittausharha Measurement bias
Mittausvirhe Measurement error
Molekyyliepidemiologia Molecular epidemiology
Monen selittäjän logistinen malli Multiple logistic model (ei multivariate logistic model)
Monen selittäjän regressiomalli Multiple regression model (ei multivariate regression model)
Moniasteinen otanta Multistage sampling
Moniastemalli Multistage model
Moniasteotanta Multistage sampling
Moniluokkainen Polytomous
Monimuuttuja-analyysi Multivariable analysis; Multivariate analysis
Moniseulonta Multiphasic screening
Monisyisyys Multiple causation; Multifactorial etiology
Monitasoanalyysi Multilevel analysis
Monitasomalli Multilevel model
Monitekijäinen etiologia Multifactorial etiology
Monitekijäriski Multiple risk
Monivaiheinen otanta, Monivaiheotanta Multiphase sampling
Monivaiheseulonta Multiphasic screening
Monivertailumenetelmä Multiple comparison method
Monte Carlo -tutkimus Monte Carlo study; Monte Carlo trial
Moodi Mode
Muistiharha Recall bias
Mukauttaminen Adaptation
Mukautuminen Adaptation
Mukavuusotos Convenience sample
Multikollineaarisuus Collinearity; Multicollinearity
Multinomijakauma Multinomial distribution
Multiplikatiivinen malli Multiplicative model
Muovaaminen Modification
Muovaus Modification
Muovautuminen Modification
Muualta tuotu tapaus Imported case
Muutosnopeus Rate of change
Muuttuja Variable; Variate
Myyntiluvan jälkeinen seuruu t. seuranta Postmarketing surveillance
Myöhäinenn äitiyskuolema Late maternal death
Myöhäisneonataalikuolleisuus Late neonatal mortality rate
Myöntyvyys Compliance
Määre Determinant
Naamiointi Masking; Blinding
Naamioitu koe Masked experiment; Blinded experiment
Naamioitu tutkimus Masked study; Blinded study
Naapurustoverrokit Neighborhood controls
Negatiivinen ennustearvo Negative predictive value
Negatiivinen sekoittuneisuus Negative confounding
Negatiivisen testituloksen ennustearvo Predictive value of a negative test
Negatiivisen testituloksen uskottavuusosamäärä Likelihood ratio of negative result
Nelikenttätaulu Fourfold table; 2x2 table
Neonataalijakso Neonatal period
Neonataalikausi Neonatal period
Neonataalikuolleisuus(luku) Neonatal mortality (rate)
Nettoelossaolo Net survival
Nettouusiutumisluku Net reproduction rate
Nettovälttö Net survival; Relative survival
Nimittäjä Denominator
NNH-luku Number needed to harm
NNS-luku Number needed to screen
NNT-luku Number needed to treat
Nollahypoteesi Null hypothesis
Nominaaliasteikko Nominal scale
Nopea epidemiologinen arviointi Rapid epidemiological assessment
Normaalijakauma Gaussian distribution; Normal distribution
Noudattaminen Compliance; Adherence (esim. hoito-ohjeen)
Numeronsuosiminen Digit preference
Numeronsuosimisharha Bias due to digit preference
Näennäinen Spurious
Näennäinen riippuvuus Spurious association
Näennäinen yhteys Spurious association
Näennäiskoe Quasi-experiment
Näyte Convenience sample
Näyttöön perustuva hoito Evidence-based medicine
Näyttöön perustuva kansanterveystyö Evidence-based public health
Näyttöön perustuva lääketiede Evidence-based medicine
Näyttöön perustuva terveydenhuolto Evidence-based health care
Näytön hierarkia Hierarchy of evidence
Odotettu elossaolo-osuus Expected survival rate
Odotettu tapausmäärä Expected number of cases
Oheissairastavuus Comorbidity
Ohjearvo Standard
Oikea negatiivinen True negative
Oikea positiivinen True positive
Oikeellisuus Validity; Accuracy (mittauksen t. luokittelun)
Oikeiden negatiivisten osuus True negative rate
Oikeiden positiivisten osuus True positive rate
Oireeton infektio Inapparent infection; Subclinical infection
Oireeton tauti Subclinical disease
Onnettomuus Accident
Opportunistinen infektio Opportunistic infection
Ordinaaliasteikko Ordinal scale
Osakohortti Subcohort
Osallistumaton Nonrespondent
Osallistumaton Nonparticipant
Osallistumattomuus Nonparticipation; Nonresponse
Osallistumattomuusharha Nonparticipation bias; Nonresponse
Osallistuminen Attendance; Participation rate
Osallistumisaste Attendance rate; Participation rate; Response rate
Osallistumisosuus Attendance rate; Participation rate; Response rate
Osallistuvuus Attendance; Participation rate
Osamäärä Ratio; Quotient
Osite Stratum
Ositekohtainen Stratum-specific
Ositettu analyysi Stratified analysis
Ositettu otanta Stratified sampling
Ositettu satunnaistus Stratified randomization
Osittaminen Stratification
Ositteet Strata
Ositteittainen Stratum-specific
Ositus Stratification
Osoitinmuuttuja Indicator variable; Dummy variable
Osoittaja Numerator
Osuus Proportion; Fraction; Rate
Osuvuus Validity; Accuracy
Otanta Sampling
Otantaharha Sampling bias
Otantakehikko Sampling frame
Otantavaihtelu Sampling variation
Otantavirhe Sampling error
Otos Sample
Otoskoko Sample size
Otoskoon määrittäminen Sample size determination
Oudokki Outlier
Outo havainto Outlier
P-arvo P value
Paikka Locus
Painoindeksi Body mass index; Quetelet's index
Painotettu keskiarvo Weighted average
Painotettu otos Weighted sample
Palautumaton vuokaavio Directed acyclic graph (DAG)
Pandeeminen Pandemic
Pandemia Pandemic
Paneelitutkimus Panel study
Panos Input
Parametri Parameter
Parametrinen Parametric
Parametriton Nonparametric
Pariteetti Parity
Parittaiset otokset Paired samples
Pariutetut otokset Paired samples
Pariuttaminen Pairing
Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin Pearson's product moment correlation
Peitto Coverage
Peittävyys Coverage
Penetranssi Penetrance
Perhe Family
Perheessä tarttuva tauti Family contact disease
Perhetutkimus Family study
Perimäosuus Heritability
Perinataalikausi Perinatal period
Perinataalikuolleisuus(luku) Perinatal mortality (rate)
Perinnöllinen Hereditary
Perinnöllinen ilmenemisriski Genetic penetrance
Perinnöllinen penetranssi Genetic penetrance
Perinnöllisyysseulonta Genetic screening
Periodivaikutus Period effect
Periytyvien tautien seulonta Genetic screening
Periytyvä tauti Hereditary disease
Persentiili Percentile
Peruskuolemansyy Underlying cause of death
Peruskuolinsyy Underlying cause of death
Perustartuttavuusluku Basic reproductive rate
Perustaso Baseline level
Perusuusiutumisluku Basic reproductive rate
Pesäke (taudin) Nidus
Pienhiukkanen tai aerosoli (ilmateitse leviävä ja tartuttava) Droplet nuclei
Pienin kliinisesti tärkeä ero Minimal clinically important difference
Piilevä heterogeenisuus Latent heterogeneity
Piilevä infektio Latent infection; Inapparent infection
Piilevä vastustuskyvyn muodostuminen Latent immunization
Piiloimmunisaatio Latent immunization
Piirre Characteristic
Pilottitutkimus Pilot investigation; Pilot study
Pistekuvio Dot chart; Dot plot
Pitkittäinen tutkimus Longitudinal study
Pitkittäistutkimus Longitudinal study
Pitkäaikainen Chronic
Pituusharha Bias, length; Length bias
Plasebovaikutus Placebo effect
PMR-luku Proportionate mortality ratio (PMR)
Pohjaväestö Base population
Poikittaistutkimus Cross-sectional study; Prevalence study
Poikkeava havainto Outlier
Poissonin jakauma Poisson distribution
Poissonin regressio Poisson regression
Poissulkeminen, Poissulku Exclusion
Poissulkutesti Exclusion test
Poistaminen Withdrawal
Poistettu Withdrawn; Excluded
Poistoilmoitusrekisteri (vanh.) Hospital discharge register
Poistuminen Withdrawal; Dropout
Poistunut Withdrawn; Dropout
Polkuanalyysi Path analysis
Polytominen Polytomous
Ponderaali-indeksi Ponderal index
Populaatio Population
Populaatiodynamiikka Population dynamics
Positiivinen ennustearvo Positive predictive value
Positiivisen testituloksen ennustearvo Predictive value of a positive test
Positiivisen testituloksen uskottavuusosamäärä Likelihood ratio of positive result
Posterioritodennäköisyys Posterior probability
Postneonataalikuolleisuus Postneonatal mortality
Potentiaalisesti menetettyjen elinvuosien määrä Potential years of life lost (PYLL)
Potentiaalisesti menetetyt elinvuodet Years of potential life lost (YPLL)
Potentiaalisten vasteiden malli Potential outcomes model
Potilasasiakirja Medical record
Pragmaattinen koe Pragmatic trial
Pragmaattinen tutkimus Pragmatic study
Prevalenssi Prevalence
Prevalenssivaranto Prevalence pool
Primäärikontakti Primary contact
Primaaritapaus Primary case
Prioritodennäköisyys Prior probability
Probandi Propositus; Proband
Prognoosi Prognosis
Propensiteetti Propensity
Propensiteettipistemäärä Propensity score
Prosenttipiste Percentile
Prospektiivinen tutkimus Prospective study
Protokolla Protocol
Psykiatristen häiriöiden luokitusjärjestelmä Diagnostic and Statistical Manual (DSM)
Puhdistusjakso, Puhdistusvaihe Washout phase
Puuttuvien tietojen korvaaminen Imputation
Pätevöittäminen Validation
Pääisäntä Definitive host
Pääkomponenttianalyysi Principal component analysis
Päättely Inference
Päätösanalyysi Decision analysis
Päätöspuu Decision tree
Quetelet'n indeksi Quetelet's index; Body mass index
Rajaaminen Containment
Rajakustannus Marginal cost
Rajapiste Cut point
Rajatuloestimaatti Product limit estimate; Kaplan-Meier estimate
Rajatulomenetelmä Product limit method; Kaplan-Meier method
Rakenteeltaan vakaa väestö Stationary population
Raportointiharha Reporting bias
Raskauden kesto Gestational length
Raskaudenkeskeytysluku Abortion ratio
Raskaudenkeskeytystiheys Abortion rate
Raskauksien lukumäärä Gravidity
Raskauteen liittyvä kuolema Pregnancy-related death
Regressio Regression
Regressioanalyysi Regression analysis
Regressiomalli Regression model
Rekisteri (rekisteriaineisto t. tiedosto) Register
Rekisteri (rekisteriaineistoja ylläpitävä laitos) Registry
Rekisterien yhdistäminen Record linkage
Rekisteripohjainen tapaus-verrokkitutkimus Registry-based case-control study
Rekisteröinti Registration
Reliabiliteetti Reliability
Replikaatio Replication
Resessiivinen Recessive
Retrospektiivinen tutkimus Retrospective study
Riippumaton muuttuja (ei suos.) Independent variable
Riippumattomat tapahtumat Independent events
Riippumattomuus Independence
Riippuva muuttuja (ei suos.) Dependent variable
Riippuvuuden voimakkuus Strength of association
Riippuvuus Association
Riippuvuusluku Measure of association
Riippuvuusmitta Measure of association
Riittävä syy Sufficient cause
Riski Risk
Riski-hyötyanalyysi Risk-benefit analysis
Riski-hyötysuhde Risk-benefit ratio
Riskianalyysi Risk analysis
Riskiero Risk difference increase
Riskijakso Risk period
Riskikertymä Cumulative hazard
Riskille altis väestö Population at risk
Riskimarkkeri Risk marker
Riskin estimointi Risk estimation
Riskin evaluointi Risk evaluation
Riskin ja hyödyn suhde Risk-benefit ratio
Riskin osoitin Risk marker; Risk indicator
Riskinalainen väestö Population at risk
Riskinarviointi Risk assessment
Riskiosuus Attributable fraction
Riskiosuus altistuneilla Attributable fraction among exposed
Riskiosuus väestössä Population attributable fraction (PAF)
Riskisuhde Relative risk; Risk ratio
Riskitekijä Risk factor
Riskitekijä (taudin) Agent (of disease)
Riskitiheyksien suhde Hazard ratio
Riskitiheys Hazard rate; Hazard; Event rate; Intensity; Instantaneous incidence rate
Riskitiheysero Hazard difference (ks. Riskitiheys)
Riskitiheyssuhde Hazard ratio (ks. Riskitiheys)
Riskiväestö Population at risk
Ristiintartunta Cross-infection
Ristikkäisasetelma Crossover design
Ristikkäiskoe Crossover trial
Ristitulosuhde Odds ratio; Relative odds; Cross-product ratio
Robusti Robust
ROC-käyrä Receiver operating characteristic curve; ROC-curve
Rokoteteho Vaccine efficacy
Rokottaminen Inoculation
Rokotteen vaikutus ihanneoloissa Vaccine efficacy
Rokotus Inoculation; Immunization
Ruokafrekvenssilomake Food-frequency questionnaire
Rutiinisovellettavuusmalli Demonstration model
Ryhmiinjaon harha Allocation bias
Ryhmiinjaon naamiointi Allocation concealment
Ryhmittelyanalyysi Cluster analysis
Ryhmäkaltaistus Frequency matching
Ryhmätaso Ecological level
Ryväs (gen. Rypään) Cluster
Ryväsotanta Cluster sampling
Ryvästaso Ecological level
Ryvästymä Cluster
Ryvästyminen Clustering
Saarekepopulaatio Island population
Sadannespiste Centile
Sairaala-aineiston valintaharha Berkson's bias; Berksonian bias
Sairaalaepidemiologia Hospital epidemiology
Sairaalainfektio Hospital-acquired infection; Nosocomial infection
Sairaalapohjainen tapaus-verrokkitutkimus Hospital-based case-control study
Sairaalaverrokki Hospital controls
Sairastavuus Morbidity
Sairastavuusajan lyheneminen Compression of morbidity
Sairastavuusluku Morbidity rate
Sairastumisen intensiteetti Force of morbidity
Sairastuvuus Morbidity
Sairastuvuusluku Morbidity rate
Sairaus Illness; Disease
Sairausepisodi Spell of sickness
Sairausjakso Spell of sickness; Episode
Sairauskertomus Medical record
Sairauskäyttäytyminen Illness behavior
Sairauslähtöinen tutkimus Case control study
Salassapito Confidentiality
Samanaikainen interventio Cointervention
Satunnainen jako (hoitoryhmiin t. käsittelyryhmiin) Random allocation
Satunnaiseen numeroon soittaminen Random digit dialing
Satunnaiskulku Random walk
Satunnaismuuttuja Random variable
Satunnaisotanta Random sampling
Satunnaisotos Random sample
Satunnaisprosessi Random process; Stochastic process
Satunnaissimulaatiokoe Monte Carlo study; Monte Carlo trial
Satunnaistaminen Randomization
Satunnaistekijä Random factor
Satunnaistettu vertaileva koe Randomized controlled trial (RCT)
Satunnaistettu vertailukoe Randomized controlled trial (RCT)
Satunnaistus Randomization
Satunnaisvaihtelu Ransom variation; Noise
Satunnaisvaikutus Random effect
Satunnaisvirhe Random error
Satunnaisyhteys Fortuitous association; Fortuitous relationship
Sekamalli Mixed model
Sekoitemalli Mixture model
Sekoittaja Confounder; Confounding factor; Confounding variable
Sekoittava muuttuja Confounding variable
Sekoittava tekijä Confounding factor; Confounding variable; Confounder
Sekoittuneisuuden hallinta Control of confounding
Sekoittuneisuus Confounding
Sekoittuneisuusharha Confounding bias; Bias due to confounding
Sekundaarikontakti, Sekundaarikosketus Secondary contact
Sekvenssianalyysi Sequential analysis
Selitettävä muuttuja Outcome variable; Response variable
Selittävä koe Explanatory trial
Selittävä muuttuja Explanatory variable
Selittävä tekijä Explanatory factor; Determinant
Selittävä tutkimus Explanatory study
Selvitys Survey
Sensitiivisyys Sensitivity; True positive rate
Sensurointi Censoring; Withdrawal
Sensuroitu Censored; Withdrawn
Sensuroituminen Censoring; Withdrawal
Sensuroitunut Censored ; Withdrawn
Seroepidemiologia Seroepidemiology
Seulasaalis, Seulasato Yield of screening
Seulonta Screening
Seulontatesti Screening test
Seulontatestin kynnysarvo Screening level
Seulontaväli Screening interval
Seurannasta kadonnut Lost to follow-up
Seuranta Follow-up; Monitoring; Surveillance
Seurantaohjelma Follow-up program; Surveillance program; Monitoring program
Seuraus Effect; Consequence
Seuruu Follow-up
Seuruusta kadonnut Lost to follow-up
Seuruututkimus Follow-up study
SF36-asteikko SF36
Siirtolaistutkimus Migrant study
Siirtymäparametri Transmission parameter
Siirtävä isäntä Transport host
Sikiöajan kesto Gestational length
Sikiöikä Gestational age
Sikiökuolema Fetal death
Sikiökuolintodistus Stillbirth certificate; Fetal death certificat
Sikiökuolleisuus Fetal mortality
Sikiökuolleisuusluku Fetal death rate; Stillbirth rate
Sikiökuolleisuussuhde Fetal death ratio
Silotus Smoothing
Simpsonin paradoksi Simpson's paradox
SIR-luku Standardized incidence ratio (SIR)
Sirontakuvio Scatter diagram
Sisarusverrokki Sibling control
Sisäinen asetelma Nested design
Sisäinen tapaus-verrokkitutkimus Nested case-control study
Sisäinen validiteetti Internal validity
Sisäkorrelaatio Intraclass correlation (ICC)
Sisältövaliditeetti Content validity
Skenaariopohjainen terveysriskin arviointi Scenario-based health risk assessment
SMR-luku Standardized mortality (morbidity) ratio (SMR)
Sokkokoe Blind(ed) experiment; Blind(ed) trial; Masked experiment; Masked trial
Sokkotutkimus, Sokkoutettu tutkimus Blind(ed) study; Masked study
Sokkoutus Blinding; Masking
Soluväliaine Matrix
Sopeuttaminen Adaptation
Sopeutuminen Adaptation
Sopusoinnussa oleva Concordant
Sopusointu Concordance
Sosiaaliepidemiologia Social epidemiology
Sosiaaliluokka Social class
Sosiaalilääketiede Social medicine
Sosiaaliset hyödyt ja haitat Externalities
Sosioekonominen asema Socioeconomic status (SES)
Sosioekonominen luokitus Socioeconomic classification
Sosioekonominen status Socioeconomic status (SES)
Sovellettu epidemiologia Applied epidemiology
Soveltava epidemiologia Applied epidemiology
Soveltuvuus (genet.) Fitness
Sovitteen hyvyys Goodness-of-fit
Sovitteen hyvyystesti Goodness-of-fit test
Spatiaalinen Spatial
Spatiaalinen epidemiologia Spatial epidemiology
Spektriharha Spectrum bias
Spesifisyys Specificity; True negative rate
Sporadinen Sporadic
Stabiili väestö Stable population
Standardi Standard
Standardointi Standardization
Stationaarinen väestö Stationary population
Stokastinen prosessi Stochastic process; Random process
SU-estimaatti Maximum likelihood estimate
SU-menetelmä Method of maximum likelihood
Subkliininen infektio Subclinical infection
Subkliininen tauti Subclinical disease
Suhde (1) Ratio; Quotient (2) Relationship
Suhdeasteikko Ratio scale
Suhdeluku Ratio (ks. myös Rate)
Suhteellinen elossaolo Relative survival
Suhteellinen elossaolo-osuus Relative survival proportion
Suhteellinen lisäriski Relative excess risk
Suhteellinen osuus Proportion; Fraction (ks. myös Rate)
Suhteellinen riski Relative risk; Risk ratio
Suhteellinen selviytyminen Relative survival
Suhteellinen tiheys Relative rate (ks. Rate)
Suhteellinen vaikutus Relative effect
Suhteellinen vetokerroin Relative odds (ks. Vetosuhde ja Odds ratio)
Suhteellinen ylimääräriski Relative excess risk
Suhteellisen riskin pieneneminen Relative risk reduction
Suhteellisten hasardien malli Proportional hazards model; Cox model
Suhteellisten intensiteettien malli Proportional hazards model; Cox model
Suhteellisten riskitiheyksien malli Proportional hazards model; Cox model
Suku Family; Extended family
Sukupolvivaikutus Generation effect
Sukupolviväli (infektion) Generation time
Sukupuolikohtainen Gender-specific; Sex-specific
Sukututkimus Family study
Suljettu väestö Closed population
Suora kontakti Direct contact
Suora korjaus Direct adjustmen
Suora kosketus Direct contact
Suora riippuvuus Direct association
Suora vakiointi Direct standardization; Direct adjustment
Suora yhteys Direct association
Suppilokuvio Funnel plot
Suppressoiva muuttuja Suppressor variable
Survey-instrumentti Survey instrument
Survey-menetelmät Survey methods
Survey-tutkimus Survey
Suunnitelma Design
Suurimman uskottavuuden estimaatti Maximum likelihood estimate
Suurimman uskottavuuden menetelmä Method of maximum likelihood
Suurin sallittu altistus Exposure limit
Suurin sallittu pitoisuus Maximum allowable concentration (MAC)
Suurperhe Extended family
Suurten otosten menetelmä Asymptotic method; Large sample method
Suvuittainen kasautuminen Familial aggregation
Suvuittainen ryvästyminen Familial aggregation
Suvuttainen tauti Familial disease
Sydän- ja verisuonitautien epidemiologia Cardiovascular epidemiology
Syitä koskeva Aetiologic(al); Etiologic(al)
Syklisyys Cyclicity
Symmetrinen riippuvuus Symmetrical association
Symmetrinen yhteys Symmetrical association
Synergia Synergism; Synergy
Synnynnäinen poikkeavuus Birth defect
Synnynnäisiä epämuodostumia aiheuttava tekijä Teratogen
Synnytyskertojen lukumäärä Parity
Synnytysväli Birth interval
Syntymäjärjestys Birth order
Syntymäkohortti Birth cohort
Syntymäkohorttianalyysi Birth cohort analysis
Syntymäpaino Birth weight
Syntymätodistus Birth certificate
Syntyvyysluku Birth rate
Systemaattinen katsaus Systematic review
Systemaattinen virhe Systematic error; Bias
Syy- Aetiologic(al); Etiologic(al); Causal
Syyketjun osa Intervening variable
Syykohtainen Cause-specific
Syyksilukuosuus Attributable fraction; Excess fraction
Syyksilukuosuus altistuneilla Attributable fraction among exposed; Excess fraction among exposed
Syyksilukuosuus väestössä Population attributable fraction (PAF)
Syyoppi Etiology
Syy-seurauskuvio Causal diagram
Syy-seurauspäättely Causal inference
Syy-seuraussuhde Causality
Syy-seuraustutkimus Causal study
Syytutkimus Etiologic study
Syöpäepidemiologia Cancer epidemiology
Syöpärekisteri Cancer registry
Syöpää aiheuttava aine Carcinogen
Syöte Input
Syövän synty Carcinogenesis
Säilymö (infektion) Natural focus of infection; Reservoir of infection
Säästeliäisyys (tilastollisen mallin) Parsimony
T-jakauma t-distribution
T-testi t-testi
Taajuus Frequency; Rate
Tahrautuminen Contamination
Tapahtuma Event
Tapahtumahistoria-analyysi Event history analysis
Tapahtumatiheys Event rate (ks. ilmaantumistiheys)
Tapaturma Accident
Tapauksiin rajoittuva tutkimus Case-only study
Tapaus Case
Tapaus-aikavertailututkimus Case-time-control design
Tapaus-kohorttiotanta Case-cohort sampling
Tapaus-kohorttitutkimus Case-cohort study
Tapaus-peilausasetelma Case-specular design
Tapaus-pohjaotanta Case-base sampling
Tapaus-pohjatutkimus Case-base study
Tapaus-ristikkäistutkimus Case-crossover study
Tapaus-tapaustutkimus Case-case study
Tapaus-vaihtovuorotutkimus Case-crossover study
Tapaus-verrokkiotanta Case-control sampling
Tapaus-verrokkitutkimus Case-control study; Case-referent study; Case-comparison study; Case-base study; Case-compeer study
Tapaus-verrokkitutkimus käyttäen vanhempia verrokkeina Case-parental control design
Tapaushistoriatutkimus Case history study
Tapauskirjoindeksi Case-mix index
Tapausluokitus Case classification
Tapauslähtöinen tutkimus Case-control study (ks. Tapaus-verrokkitutkimus)
Tapausmääritelmä Case definition
Tapausmäärä Number of cases
Tapausriippumattomuus Case independence
Tapaussarja Case series
Tapausten etsintä Case finding
Tapausten kuolleisuusosuus Case fatality proportion; Case fatality rate
Tapausten löytäminen Case finding
Tapaustutkimus Case investigation
Tapausylimäärä Attributable number
Tappavuus Case fatality; Lethality
Tappio-odote Expected loss
Tappion odotusarvo Expected loss
Tarkentuvuus (tilastotiede) Consistency
Tarkistusnumero Check digit
Tarkkailu Surveillance
Tarkkailuohjelma Surveillance program
Tarkkuus (mittauksen tai estimoinnin) Precision
Tarpeiden arviointi Needs assessment
Tarttuva Contagious
Tarttuvuus Infectiousness
Tarttuvuusjakso Period of communicability
Tartunnan epäsuora t. välillinen leviäminen t. levittäminen Indirect transmission of infection
Tartunnan levittäjä t. välittäjä Vector
Tartunnan leviäminen t. levittäminen Transmission of infection
Tartunnan suora t. välitön leviäminen t. levittäminen Direct transmission of infection
Tartunnan välittäjä Vehicle of infection transmission
Tartunnanlähde Source of infection
Tartunta Contagion; Infection
Tartunta äidistä sikiöön Transovarial transmission
Tartunta äidistä vastasyntyneeseen Vertical transmission
Tartunta-alttius (ihmisen) Infectibility
Tartuntaintensiteetti Infection rate
Tartuntaparametri Transmission parameter
Tartuntatauti Infectious disease; Communicable disease
Tartuntatiheys Infection rate
Tartuttavuus Infectiousness
Tartuttavuusjakso Period of communicability; Communicable period
Tasoitus Smoothing
Tasojen välinen harha Cross-level bias
Tasojen välinen interaktio Cross-level interaction
Tasojen välinen vaikutus Cross-level effect
Taudin harvinaisuuden oletus Rare disease assumption
Taudin luonnollinen kulku Natural history of disease
Taudinaiheuttaja Pathogen
Taudinaiheuttamiskyky Virulence
Taudinmääritys Diagnosis
Taustataso (esiintyvyyden) Background rate
Tauti Disease
Tautien luokittelu Classification of diseases
Tautikartoitus Disease mapping
Tautikirjo Spectrum of disease
Tautiluokitus Classification of diseases; Taxonomy of disease
Tautimalli Disease model
Tautitapaus Case (of disease)
Tautitapaus, elävä Prevalent case
Tautitapaus, ilmaantuva Incident case
Tautitapaus, oleva Prevalent case
Tautitapaus, uusi Incident case
Teho Efficacy
Tehokkuus (terveystaloustiede) Efficiency; Cost-effectiveness (ks. Kustannusvaikuttavuus)
Tehokkuus (estimaattorin) Efficiency
Tehollinen otoskoko Effective sample size
Tehollinen väkiluku Effective population size
Tekijä Factor
Tekijäkoe Factorial design
Teoreettinen epidemiologia Theoretical epidemiology
Teratogeeni Teratogen
Terve työntekijä vaikutus Healthy worker effect
Terveenä eletyt vuodet Healthy life years (HeaLY)
Terveet elinvuodet Healthy life years (HeaLY)
Terveiden elinvuosien odote Health expectancy
Terveiden vuosien vastineet Healthy years equivalents
Terveyden edistäminen Health promotion
Terveyden osoitin Health indicator
Terveydenhuollon aiheuttama Iatrogenic
Terveydenhuollon menetelmien arviointi Health technology assessment (HTA)
Terveydenhuoltojärjestelmän tutkimus Health systems research
Terveydenhuoltopalvelut Health services
Terveydentilaindeksi Health status index
Terveysindeksi Health index
Terveyskartoitus Health survey
Terveyskäyttäytyminen Health behaviour
Terveysmittari Health indicator
Terveyspainotettu elinajanodote Health-adjusted life expectancy
Terveyspalvelut Health services
Terveyspalvelututkimus Health services research
Terveysriskin arviointi Health risk appraisal (HRA)
Terveystilasto Health statistics
Terveystutkimus Health survey
Terveysuhan tunnistaminen Hazard identification
Terveysuhka Hazard
Testin kohdentuneisuus Specificity of a test
Testin koko Size of test; Alpha level
Testin spesifisyys Specificity of a test
Testisuure Test statistic
Tietoinen suostumus Informed consent
Tietokanta Data base
Tietuekytkentä Record linkage
Tiheys Density; Rate
Tiheysero Density difference; Rate difference; Excess rate
Tiheysotanta Density sampling
Tiheyspoiminta Density sampling
Tiheyssuhde Rate Ratio; Relative rate (RR)
Tilasto Statistics
Tilastollinen malli Statistical model
Tilastollinen merkitsevyys Statistical significance
Tilastollinen päättely Statistical inference
Tilastollinen testi Statistical test
Tilastollinen virhe Statistical error
Tilastollisen parametrin arvio Estimate
Tilastollisen parametrin arviointi Estimation
Tilastollisen parametrin arviointifunktio Estimator
Tilastotiede Statistics
Todennäköisyys Probability
Todennäköisyysjakauma Probability distribution
Todennäköisyysotos Probability sample
Todennäköisyystiheys Probability density
Toimeenpano Implementation
Toimenpide Intervention
Toiminnan arviointi Evaluation
Toimintakyky Functioning; Functional ability
Toimintakykyisen elämän kesto-odote Disability-free life expectancy
Toimintakykypainotetut elinvuodet Disability-adjusted life years (DALY)
Toimintarajoite Disability
Toisen polven ilmaantumisosuus Secondary attack rate
Toisen polven kontakti Secondary contact
Toisen polven kosketus Secondary contact
Toistaminen Replication
Toistettavuus Reliability; Repeatability (samoissa olosuhteissa); Reproducibility (uusissa olosuhteissa)
Toistopyyntimenetelmä Capture-recapture method; Mark-recapture method
Toistotarkkuus Precision
Toistuvuus Repeatability
Torjunta Control
Tosiaikainen Concurrent
Toteaminen Detection
Toteamisharha Detection bias
Toteutettavuustutkimus Feasibility study
Toteutumataulu Life table
Toteutus Implementation
Tulos Outcome
Tulosmuuttuja Outcome variable
Tunkeilematon mittausmenetelmä Unobtrusive measure
Tunnistaminen Detection
Tunnistamisharha Detection bias
Tunnistenumero Identification number; Identifying number
Tunnusluku Characteristic; Statistic
Turvamarginaali Margin of safety
Tutkimusasetelma Study design
Tutkimushenkilö Research subject
Tutkimuskaavio Study design
Tutkimuskäsikirja Study protocol
Tutkimuspohja Study base
Tutkimuspopulaatio Population, study
Tutkimusrunko Study design
Tutkimusväestö Study population
Typistetty Censored
Typistyminen Censoring
Typistynyt Censored
Typistys Censoring
Tyypin I virhe Alpha error; Type I error
Tyypin II virhe Beta error; Type II error
Tyyppiarvo Mode
Työ-altistematriisi Job-exposure matrix (JEM)
Työterveys Occupational health
Työterveysepidemiologia Occupational epidemiology
Täydellisen datan havaintoyksikköjen osuus Completion rate
Täysiaikainen synnytys Term delivery
Uhkaavat infektiotaudit Emerging infections
Ulkoinen itämisaika Extrinsic incubation period
Ulkoinen validiteetti External validity; Generalizability
Upotettu asetelma Nested design
Upotettu tapaus-verrokkitutkimus Nested case-control study
Uskottavuus (tilastot.) Likelihood
Uskottavuusfunktio Likelihood function
Uskottavuusfunktion logaritmi Log-likelihood function
Uskottavuusosamäärä Likelihood ratio
Uskottavuusosamäärätesti Likelihood ratio test
Utiliteetti Utility
Utiliteettiin pohjautuva yksikkö Utility-based unit
Uusien tapausten määrä Incident number
Uusittavuus Reproducibility
Uusiutumisriski Recurrence risk
Vaara Risk
Vaaran osoitin Risk marker; Risk indicator
Vaaratekijä Risk factor
Vahvistaminen Validation
Vaiheen I, vaiheen II, vaiheen III koe (erit. lääkekokeissa) Phase I, phase II, phase III trial
Vaihtoehtoinen hypoteesi Alternative hypothesis
Vaihtoehtoiskustannus Opportunity cost
Vaihtovuoroasetelma Crossover design
Vaihtovuorokoe Crossover trial
Vaikuttavuus Effectiveness
Vaikutukseltaan vakioimaton muuttuja Uncontrolledvariable
Vaikutuksen koko Effect size
Vaikutuksen mitta Effect measure; Measure of impact
Vaikutuksen mukainen koodaus Effects coding
Vaikutuksen muovaaja Effect modifier; Moderator
Vaikutuksen muovautuminen Effect modification; Interaction
Vaikutuksen suuruus Effect size
Vaikutus Effect
Vaikutus (erit. prosessiin eikä tulokseen) Impact
Vaikutus ihanneoloissa Efficacy
Vaikutus käytännön elämässä Effectiveness
Vaikutusmitta Effect measure
Vaikutussuure Effect measure
Vaikutusta muovaava muuttuja t. tekijä Effect-modifier
Vaikutusten rikastuminen Synergism; Synergy
Vaimeneminen Attenuation
Vaimentaminen Attenuation
Vajavuus Impairment
Vakaa väestö Stable population
Vakioimaton Crude
Vakiointi Standardization; Adjustment
Vakioitu ilmaantuvuussuhde Standardized incidence ratio (SIR)
Vakioitu kuolleisuussuhde Standardized mortality ratio (SMR)
Vakioitu sairastuvuussuhde Standardized morbidity ratio (SMR)
Vakioitujen tiheyksien suhde Standardized rate ratio (SRR)
Vakioväestö Standard population
Validiteetti Validity
Validiteetti (mittauksen t. luokittelun) Accuracy; Validity
Validointi Validation
Validointitutkimus Validation study
Valikoituminen Selection; Self-selection
Valikoitumisharha Selection bias
Valinta Selection
Valintaharha Selection bias
Vallitsemisosuuksien suhde Prevalence ratio
Vallitsemisosuus Prevalence proportion
Vallitseva Dominant
Vallitsevuuden mitta Prevalence measure
Vallitsevuuksien vetosuhde Prevalence odds ratio (POR)
Vallitsevuus Prevalence; Prevalence proportion
Vallitsevuussuhde Prevalence ratio
Vallitsevuussuure Prevalence measure
Vallitsevuustutkimus Prevalence study; Cross-sectional study
Vallitsevuusvaranto Prevalence pool
Valvonta Monitoring (infektiotaudit); Surveillance (eläinlääk.)
Valvontaohjelma Monitoring program (infektiotaudit); Surveillance program (eäinlääk.)
Vamma Disability; Injury
Vammattoman elinajan odote Life expectancy free from disability (LEFD)
Vapausasteet, Vapausasteluku Degrees of freedom (df)
Varhaisneonataalikauden kuolleisuus(luku) Early neonatal mortality (rate)
Varhaistoteaminen Early detection
Varhaisvaroitusjärjestelmä Early warning system
Varhennus Lead time
Varhennusharha Lead time bias
Variaatiokerroin Coefficient of variation
Varianssi Variance
Varianssianalyysi Analysis of variance (ANOVA)
Varianssin käänteisluku Precision
Varmentaminen Validation
Varmistustesti Test, confirmation
Varsinainen isäntä Host, definitive
Vastaamaton (kyselyyn) Nonrespondent
Vastaamattomuus (kyselyyn) Nonresponse
Vastakaltaistus Counter-matching
Vastausharha Response bias
Vastavaikutus Antagonism
Vaste Outcome; Response
Vasteet End results
Vastelähtöinen tutkimus Case-control study
Vastemuuttuja Outcome variable; Response variable
Vastustuskyky Immunity
Vastustuskyvyn muodostuminen Immunization
Vastustusohjelma (eläinlääket.) Surveillance program
Vaurio Injury
Vedonlyöntikerroin Odds
Vedonlyöntikertoimien suhde Odds ratio
Vektori Vector
Vektorivälitteinen infektio Vector-borne infection
Verrannollisten intensiteettien malli Proportional hazards model; Cox model
Verrannollisten riskitiheyksien malli Proportional hazards model; Cox model
Verrokki Control; Referent
Vertaileva kuolleisuussuhde Comparative mortality figure (CMF)
Vertaileva tutkimus Comparative study
Vertailtava Comparable
Vertailtavuus Comparability
Vertailukelpoinen Comparable
Vertailukelpoisuus Comparability
Vertailuparametri Comparative parameter
Vertailuryhmä Control group; Comparison group
Vertailuväestö Reference population
Vertailuyksilö Control
Vertikaalinen leviäminen Vertical transmission
Veto Odds
Vetokerroin Odds
Vetokertoimien suhde Odds ratio; Relative odds; Cross-product ratio
Vetosuhde Odds ratio; Relative odds; Cross-product ratio
Vetäytyminen Dropout; Withdrawal
Vetäytynyt Dropout; Withdrawn
Vieras havainto Outlier
Vihjenäyttö Anecdotal evidence
Viiteväestö Reference population
Vino jakauma Skew distribution
Virhe Error
Virhekerroin Error factor
Virheluokittelu Misclassification
Virheluokitteluharha Misclassification bias
Virhemarginaali Error margin
Virulenssi Virulence
Voima, Voimakkuus (tilastollisen testin) Power
Vuodenaikavaihtelu Seasonal variation
Vuokaavio Flow diagram; Flow chart
Väentiheys Density of population
Väestö Population
Väestödynamiikka Population dynamics
Väestökokemus Population experience
Väestölaskenta Census
Väestöloukku Demographic trap
Väestön ikääntyminen Aging of the population
Väestön kasvunopeus Growth rate of population
Väestölaskenta-alue Census tract
Väestönmuutostilastot Vital statistics
Väestöntiheys Density of population
Väestöpohjainen Population-based
Väestöseulonta Mass screening
Väestötiede Demography
Väestöön pohjautuva Population-based
Väistyvä Recessive
Väli-isäntä Intermediate host
Väliestimaatti Interval estimate
Väliestimaattori Interval estimator
Väliintuleva muuttuja Intervening variable
Väliintuleva syy Intervening cause
Välillinen kontakti Indirect contact
Välillinen kosketus Indirect contact
Välillinen kustannus Indirect cost
Välillinen riippuvuus Indirect association
Välillinen yhteys Indirect association
Välillinen äitiyskuolema Indirect obstetric death
Välimatka-asteikko Interval scale
Välisyöpä Interval cancer
Välitön kontakti Direct contact
Välitön kosketus Direct contact
Välitön kustannus Direct cost
Välitön riippuvuus Direct association
Välitön yhteys Direct association
Välittävä muuttuja (syyketjun osa) Intermediate variable; Mediator; Mediating variable
Vältetty kustannus Avoided cost
Välttämätön ja riittävä syy Necessary and sufficient cause
Välttöaika-analyysi Survival analysis
Välttöfunktio Survival function
Välttökäyrä Survival curve
Välttöosuus Survival proportion
Välttöosuussuhde Survival ratio
Välttötaulu Survival table
Väärien negatiivisten osuus False negative rate
Väärien positiivisten osuus False positive rate
Väärinluokittelu Misclassification
Väärä negatiivinen False negative
Väärä positiivinen False positive
Weibullin malli Weibull model
Ydinperhe Nuclear family
Yhden havaintoyksikön tutkimus N-of-one study
Yhden lähteen epidemia Common source epidemic; Point source epidemic
Yhden potilaan koe Single-patient trial
Yhdenmukaisuus Consistency
Yhdistelmäindeksi Composite index
Yhdistäminen (rekisterien) Linkage
Yhdysvaikutus Interaction
Yhtähyvyystestit Equivalence tests
Yhteensopiva Concordant
Yhteensopivuus Concordance
Yhteensopivuustesti Goodness-of-fit test
Yhteiskuntaluokka Social class
Yhteisö Community
Yhteisödiagnoosi Community diagnosis
Yhteisölääketiede Community medicine
Yhteisötason koe Community trial
Yhteissekoittuneisuus Joint confounding
Yhteisvaikutus Joint effect; Interaction
Yhteyden mitta Measure of association
Yhteyden voimakkuus Strength of association
Yhteys Association
Yhtäläinen virheluokittelu Nondifferential misclassification
Yhtäpitävyyden mitta Measure of agreement
Yhtäpitävyys Agreement; Concordance
Yhtäpitävyyskerroin Kappa; Coefficient of concordance
Yhtäpitävä Concordant
Yksikkökato Unit nonresponse
Yksisuuntainen testi, Yksitahoinen testi One-tailed test
Yksittäinen, Yksittäis- Sporadic
Yleinen hedelmällisyysluku General fertility rate
Yleistettävyys Generalizability; External validity
Yleistetyt lineaariset mallit Generalized linear models
Yleisväestö General population
Yliaikainen synnytys Postterm delivery
Ylikaltaistus Overmatchin
Ylikorjaus Overadjustment
Ylimääräosuus Excess fraction; Attributable fraction
Ylimääräosuus altistuneilla Excess fraction among exposed; Attributable fraction among exposed
Ylimääräosuus väestössä Population excess fraction; Population attributable fraction (PAF)
Ylivakiointi Overadjustment
Ympäristöepidemiologia Environmental epidemiology
Ympäristön terveysvaikutusten arviointi Environmental health impact assessment
Ympäristön tupakansavu Environmental tobacco smoke (ETS)
Ympäristöyliherkkyys Environmental hypersensitivity
Youdenin indeksi Youden's index
Zoonoosi Zoonosis
Äitiyskuolema Maternal death
Äitiyskuolleisuus(luku) Maternal mortality (rate)
Äkillinen Acute
2x2-taulu Fourfold table