Statutes (only in Finnish)

Säännöt uudistettu (PRH hyväksynyt 15.1.2019)

Säännöt hyväksytty SES vuosikokouksessa 20.3.2019


Finnish Epidemiology Society

Suomen Epidemiologian Seura ry

Finska Epidemiologiska Sällskapet rf


SÄÄNNÖT

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Suomen
Epidemiologian Seura ry (Finska Epidemiologiska Sällskapet rf), josta voidaan
kansainvälisissä yhteyksissä käyttää englanninkielistä nimeä Finnish
Epidemiology Society. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää epidemiologian alan tutkimustyötä ja sen
edellytyksiä. Lisäksi seura toimii epidemiologien ja muiden epidemiologiasta
kiinnostuneiden yhdyssiteenä sekä edistää epidemiologian alan tunnettavuutta
Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tukee jäsentensä epidemiologista
tutkimustyötä järjestämällä alaan liittyviä tilaisuuksia. Seura tekee
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden yhdistysten ja epidemiologian
alan järjestöjen kanssa. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja epidemiologian
keskeisistä kysymyksistä viranomaisille ja muille tahoille.


3 §

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai
kannattajajäseniä.


4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee epidemiologista tutkimusta tekevä tai
muu epidemiologiasta kiinnostunut henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy.
Varsinainen jäsen suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran
vuosikokous määrää. Jäsenen, joka ei kahdelta vuodelta ole maksanut hänen
suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua, voi hallitus erottaa.

5 §

Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisesti
epidemiologian alalla ansioituneen tai epidemiologista tutkimustyötä
huomattavasti tukeneen henkilön. Vuoden epidemiologit ovat seuran
kunniajäseniä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 §

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai
oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosittain
kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

7 §

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme
muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen,
kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna,
on läsnä. Hallituksen jäsenet voidaan tarvittaessa valita uudelleen.

8 §

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla,
sihteerillä ja rahastonhoitajalla kullakin erikseen.

9 §

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 §

Seuran vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Vuosikokouksessa on
käsiteltävä seuraavat asiat:

Hallituksen
toimintakertomus ja seuran tilinpäätös edelliseltä vuodelta
Toiminnantarkastuskertomus,
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kolmen muun hallituksen
jäsenen ja kolmen varajäsenen sekä kahden toiminnantarkastajan ja kahden
varatoiminnantarkastajan valinta.

11§

Seuran kokouksesta ilmoitetaan nettisivun ja seuran käyttämien sähköisten kanavien kautta. Seuran vuosikokouksesta ja mahdollisesta ylimääräisestä kokouksesta ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran purkautuessa sen varat on luovutettava seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Purkautumispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytöstä.