Statutes (only in Finnish)

Finnish Epidemiology Society
Suomen epidemiologian seura ry
Finska Epidemiologiska Sällskapet rf


SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Suomen epidemiologian seura ry, Finska Epidemiologiska Sällskapet rf, josta voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää englanninkielistä nimeä The Finnish Epidemiological Society. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää epidemiologian alan tutkimustyötä sekä toimia epidemiologien ja muiden epidemiologiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tukee jäsentensä epidemiologista tutkimustyötä järjestämällä keskustelu-, esitelmä- ja jatkokoulutustilaisuuksia ja on yhteistyössä muissa maissa toimivien vastaavien yhdistysten ja kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja epidemiologian keskeisistä kysymyksistä viranomaisille ynnä muille tahoille.

3 §
Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kannattajajäseniä.

4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee epidemiologista tutkimusta tekevä tai muu epidemiologiasta kiinnostunut henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy. Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Jäsenen, joka ei kahdelta vuodelta ole maksanut hänen suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua, voi hallitus erottaa.

5 §
Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisesti epidemiologian alalla ansioituneen tai epidemiologista tutkimustyötä huomattavasti tukeneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 §
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

7 §
Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjontajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

8 §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

9 §
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 §
Seuran vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja seuran tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
2. Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
3. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen.
4. Puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kolmen muun hallituksen jäsenen ja neljän varajäsenen sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.

11 §
Seuran kokouksesta ilmoitetaan sähköpostin välityksellä ja sähköpostin ulottumattomissa oleville jäsenille kutsukirjeellä. Seuran vuosikokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran purkautuessa sen varat on luovutettava seuran päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Purkautumispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytöstä.